เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/3029
วันที่:11 เมษายน 2549
เรื่อง:ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี
ข้อกฎหมาย:มาตรา 67 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:            บริษัท ข. ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษากฎหมายแก่บริษัทต่างๆ บริษัทฯมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เสียภาษีจากกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีผลขาดทุนสุทธิ ยกมาไม่เกินห้าปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน จะมีสิทธินำผลขาดทุนสุทธิทั้งจำนวนมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี ได้หรือไม่
             ตัวอย่าง
            บริษัทมีกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนแรก 1,000,000 บาท มีผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกินห้าปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน 400,000 บาท บริษัทคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีหกเดือนแรก ดังนี้ กำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีหกเดือนแรก 1,000,000 บาท หัก ขาดทุนสุทธิยกมา 400,000 บาท กำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษี 600,000 บาท ภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีหกเดือนแรก 180,000 บาท ที่ต้องชำระ 
            บริษัทฯ เข้าใจว่า ตามมาตรา 67 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับแบบแสดงรายการ (ภ.ง.ด.51) การที่บริษัทคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีหกเดือนแรกจากรายได้และรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงหกเดือนแรก และนำผลขาดทุนสุทธิทั้งหมดหักจากกำไรสุทธิจริงของรอบระยะเวลาบัญชีหกเดือนย่อมกระทำได้ บริษัทฯ จึงขอทราบว่า ความเห็นของบริษัทฯ ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย:             การยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ง.ด.51) ของบริษัทจดทะเบียน ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับ 128) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2546 ให้นำรายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลา 6 เดือนหักด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าว จึงมีสิทธินำผลขาดทุนสุทธิทั้งจำนวนยกมาไม่เกินห้าปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน มาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรได้ ตามมาตรา 65 ตรี (12) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้:69/34076

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020