เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/3314
วันที่: 24 เมษายน 2549
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายวัตถุดิบที่หมดความจำเป็น
ข้อกฎหมาย:มาตรา 77/1 มาตรา 77/2 มาตรา 81 และมาตรา 82/4 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:             สำนักงานคณะกรรมการ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ขายวัตถุดิบคงเหลือ และหมดความจำเป็นให้แก่หน่วยเหล่าทัพต่างๆ สำนักงานฯ จึงขอทราบว่า การขายวัตถุดิบคงเหลือ ดังกล่าว สำนักงานฯ จะต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อหรือไม่
แนววินิจฉัย:             ตามข้อเท็จจริงข้างต้น สำนักงานฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการประเภทจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ขายวัตถุดิบ คงเหลือและหมดความจำเป็นให้แก่เหล่าทัพ ถือเป็นการขายสินค้า อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/1(8) และมาตรา 77/2(1) แห่งประมวลรัษฎากร สำนักงานฯ จึงต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้า เมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น ทั้งนี้ ตามมาตรา 78(1) และมาตรา 82/4 วรรคหนึ่ง แห่งประมวล รัษฎากร แต่หากสำนักงานฯ ส่งรายรับทั้งสิ้นให้แก่รัฐโดยไม่หักรายจ่ายใดๆ ย่อมได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่มี หน้าที่ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อ ทั้งนี้ ตามมาตรา 81(1)(ท) และมาตรา 82/4 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้:69/34115

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020