เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./3284
วันที่: 21 เมษายน 2549
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจำหน่ายสินค้าประเภทนมสดพลาสเจอร์ไรส์ผสมฟลูออไรด์ และนม ยู เอส ที ผสมฟลูออไรด์
ข้อกฎหมาย:มาตรา 81(1)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:            บริษัท ประกอบกิจการผลิต นมสดพลาสเจอร์ไรส์ และนม ยู เอส ที จำหน่าย ดังนี้
:            1. นมสดพลาสเจอร์ไรส์ผสมฟลูออไรด์ ขั้นตอนการผลิตได้นำเอาน้ำนมดิบที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการผลิตมาผสมฟลูออไรด์ และผ่านเข้าระบบโฮโมจิไนซ์ที่ความดัน 150 กก/ซม.2 จากนั้นทำให้ร้อนโดยการให้ความร้อนจากไอน้ำจนถึงอุณหภูมิ 79oC นานไม่น้อยกว่า 15 วินาที และทำให้เย็นลงที่อุณหภูมิประมาณ 5oC เก็บในภาชนะบรรจุก่อนผ่านไปยังขั้นตอนการบรรจุถุง ภายใต้สภาวะที่ปลอดเชื้อ (Aseptic) จุลินทรีย์ แล้วเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 8oC 
            2. นม ยู เอส ที ผสมฟลูออไรด์ ขั้นตอนการผลิตได้นำเอาน้ำนมดิบผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการผลิตมาผสมฟลูออไรด์ และนำไปผ่านขบวนการความร้อนโดยการให้ความร้อนจากไอน้ำจนถึงอุณหภูมิ 140oC นาน 3 วินาที จากนั้นผ่านเข้าระบบโฮโมจิไนซ์ที่ความดัน 150 กก/ซม.2 และทำให้เย็นลงที่อุณหภูมิประมาณ 25oC แล้วเก็บในภาชนะบรรจุก่อนผ่านไปยังขั้นตอนการบรรจุกล่อง ภายใต้สภาวะที่ปลอดเชื้อ (Aseptic) จุลินทรีย์ นมสดพลาสเจอร์ไรส์ผสมฟลูออไรด์ และนมยู เอส ที ผสมฟลูออไรด์ ที่ผลิตได้ยังคงมีสภาพเป็นนมจืดตามธรรมชาติ ไม่ได้มีการปรุงแต่งรส กลิ่น สี แต่อย่างใด บริษัทฯ เห็นว่า การจำหน่ายนมจืดดังกล่าว ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย:             กรณีบริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายนมสดพลาสเจอร์ไรส์ ผสมฟลูออไรด์ และนม ยู เอส ที ผสมฟลูออไรด์ เข้าลักษณะเป็นนมที่มี การปรุงแต่ง รส กลิ่นหรือสี จึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ ตามมาตรา 81(1)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้:69/34107

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020