เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./3309
วันที่: 24 เมษายน 2549
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขออนุมัติจัดทำรายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ และรายงานสินค้า และวัตถุดิบรวมกันที่สำนักงานใหญ่
ข้อกฎหมาย:ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 104) มาตรา 77/1(20) มาตรา 87/3 และคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.71/2540ฯ
ข้อหารือ:            บริษัทฯ ได้หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขออนุมัติจัดทำรายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ และรายงานสินค้าและวัตถุดิบรวมกันที่สำนักงานใหญ่ โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ดังนี้
            1. บริษัทฯ ประกอบกิจการเกษตรอุตสาหกรรม ประเภทผลิตอาหารสัตว์ การทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และการแปรรูปเนื้อสัตว์ให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ แบบครบวงจร กล่าวคือ เริ่มตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ และการผลิตสินค้าอาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มีผลให้สถานที่ผลิตสินค้าในทุกขั้นตอนการผลิตของบริษัทฯ เข้าลักษณะเป็นสถานประกอบการตามมาตรา 77/1(20)แห่งประมวลรัษฎากร และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนสถานประกอบการดังกล่าวเพิ่มเติม รวมเป็นสถานประกอบการของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 157 แห่ง แยกเป็นประเภท ดังนี้
                 1.1 สำนักงานใหญ่ จำนวน 1 แห่ง
                 1.2 สถานประกอบการ สายสัตว์บก (1) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ จำนวน 2 แห่ง (2) ฟาร์มไก่พันธุ์ จำนวน 10 แห่ง (3) โรงฟัก จำนวน 3 แห่ง (4) ฟาร์มไก่ จำนวน 16 แห่ง (5) โรงงานชำแหละไก่ จำนวน 1 แห่ง (6) โรงงานอาหารแปรรูป จำนวน 1 แห่ง (7) ศูนย์จำหน่ายสินค้า จำนวน 11 แห่ง
                 1.3 สถานประกอบการ สายสัตว์น้ำ (1) โรงงานอาหารกุ้ง จำนวน 5 แห่ง (2) ฟาร์มกุ้งและสัตว์น้ำ จำนวน 104 แห่ง (3) โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ จำนวน 3 แห่ง
            2. บริษัทฯ มีความประสงค์จะปฏิบัติให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากรทุกประการ แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีสถานประกอบการหลายแห่ง ซึ่งแต่ละแห่งมีลักษณะเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ตั้งอยู่ในตำบล อำเภอ และจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในท้องถิ่นห่างไกล และในฟาร์มดังกล่าวไม่มีพนักงานบัญชี แต่มีผู้ปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงสัตว์และงานธุรการทั่วไปประจำอยู่เท่านั้น ประกอบกับบริษัทฯ มีการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ในการจัดทำบัญชีและรายงานต่าง ๆ แต่เนื่องจากระบบโครงสร้างโทรคมนาคมพื้นฐานยังไม่เชื่อมโยงไปถึงฟาร์มส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จึงทำให้ไม่สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดทำรายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ ณ สถานประกอบการดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่บริษัทฯ จะจดทะเบียนสถานประกอบการดังกล่าวเป็นสถานประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ มีการจัดทำบัญชีตาม "ศูนย์บัญชี" ของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งระบบโทรคมนาคมพื้นฐานเชื่อมโยงไปถึงแล้ว 
            3. เนื่องจากข้อจำกัดของสภาพสถานประกอบการของบริษัทฯ ตาม 2. หากบริษัทฯ จะต้องแยกจัดทำรายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ เป็นรายสถานประกอบการแล้ว จะทำให้บริษัทฯ ประสบปัญหาในการปฏิบัติอย่างมาก บริษัทฯ จึงขออนุมัติจัดทำรายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ รวมกันที่สำนักงานใหญ่ โดยขอจัดทำแยกเล่มตามศูนย์บัญชีของบริษัทฯ
แนววินิจฉัย:             เนื่องจากสถานประกอบการที่เป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์แต่ละแห่ง ไม่เข้าลักษณะเป็นรถเข็น แผงลอย หน่วยขายที่มีลักษณะเป็นร้านค้าย่อย หรือที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน ที่จะได้รับอนุมัติให้จัดทำรายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ รายงานสินค้าและวัตถุดิบรวมกันที่สถานประกอบการที่เป็นสำนักงานใหญ่ได้ ตามข้อ 4 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 104) เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดทำรายงานแตกต่างไปจากรายงานตามมาตรา 87 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2543 แต่เข้าลักษณะเป็นสถานประกอบการถาวรตามมาตรา 77/1(20) แห่งประมวลรัษฎากร สถานประกอบการดังกล่าวจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ และรายงานสินค้าและวัตถุดิบเป็นรายสถานประกอบการ ตามมาตรา 87 แห่งประมวลรัษฎากร รวมทั้งเก็บรักษารายงาน ใบกำกับภาษี สำเนาใบกำกับภาษี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการลงรายงานดังกล่าว หรือเอกสารอื่นที่อธิบดีกำหนดไว้ ณ สถานประกอบการที่จัดทำรายงานนั้น หรือสถานที่อื่นที่อธิบดีกำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือวันทำรายงาน แล้วแต่กรณี ตามมาตรา 87/3 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเก็บและรักษารายงาน ใบกำกับภาษี สำเนาใบกำกับภาษี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการลงรายงานของปีภาษีก่อนปีภาษีปัจจุบันไว้ ณ สถานประกอบการแห่งอื่นหรือสถานที่แห่งอื่น นอกจากสถานประกอบการที่จัดทำรายงานนั้น บริษัทฯ สามารถยื่นคำร้องเป็นหนังสือต่ออธิบดีกรมสรรพากรผ่านสรรพากรพื้นที่ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการที่มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงาน ใบกำกับภาษี สำเนาใบกำกับภาษี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการลงรายงานตั้งอยู่ได้ ทั้งนี้ ตามข้อ 2 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 71/2540 เรื่อง การเก็บและรักษารายงาน ใบกำกับภาษี สำเนาใบกำกับภาษี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการลงรายงานไว้ ณ สถานที่อื่นที่อธิบดีกำหนด ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2540
เลขตู้:69/34110

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020