เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/5660
วันที่:4 กรกฎาคม 2549
เรื่อง:ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการพรมปูพื้น
ข้อกฎหมาย:มาตรา 40(5)(ก) และมาตรา 77/1(8)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:              บริษัท ค. ประกอบกิจการค้าปลีกและค้าส่ง ส่งออกพรมปูพื้น ให้เช่าพรมปูพื้น อุปกรณ์ทำความสะอาด เครื่องมือ เครื่องใช้ น้ำยากำจัดฝุ่นใช้กับพรมปูพื้น และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้บริการซักล้าง ทำความสะอาดและกำจัดฝุ่นในพรมปูพื้น บริษัทฯ จึงขอทราบว่า
              1. บริษัทฯ ได้นำพรมปูพื้นไปให้บริการลูกค้าในลักษณะนำพรมปูพื้นไปวางไว้เพื่อใช้ในการดักฝุ่นหน้าสำนักงานหรือโรงงานของลูกค้า โดยจัดตารางเก็บพรมปูพื้นดังกล่าวมาทำความสะอาดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือเดือนละ 2 ครั้ง ตามแต่จะตกลงกันในสัญญาและเปลี่ยนพรมปูพื้นให้ใหม่ การให้บริการของบริษัทฯ ในลักษณะดังกล่าวจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละเท่าใด
              2. บริษัทฯ ได้ซื้อหรือนำเข้าพรมปูพื้นจากต่างประเทศ บริษัทฯ จะบันทึกเป็นสินค้าและจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือต่อมาเมื่อมีการขายพรมปูพื้น บริษัทฯ จะออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าและตัดรายงานสินค้าออกจากรายงานสินค้าคงเหลือ ส่วนพรมปูพื้นที่บริษัทฯ นำมาให้บริการลูกค้าตาม 1. บริษัทฯ จะตัดสินค้าออกจากรายงานสินค้า พร้อมทั้งโอนมาเป็นสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อใช้ในการให้บริการของกิจการ โดยบริษัทฯ คิดค่าเสื่อมราคาในอัตราร้อยละ 20 ต่อปี บริษัทฯ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากสินค้าที่นำมาใช้ในกิจการของบริษัทฯ หรือไม่
แนววินิจฉัย:            1. กรณีตาม 1. บริษัทฯ ได้นำพรมปูพื้นไปวางไว้เพื่อใช้ในการดักฝุ่นหน้าสำนักงานหรือโรงงานของลูกค้า โดยจัดตารางเก็บพรมปูพื้นดังกล่าวมาทำความสะอาดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือเดือนละ 2 ครั้ง ตามแต่จะตกลงกันในสัญญาและเปลี่ยนพรมปูพื้นให้ใหม่ การให้บริการดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการให้เช่าทรัพย์สิน เนื่องจากบริษัทฯ ได้ส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินที่ให้เช่าแก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่า ตามมาตรา 537 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้ให้บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5.0 ของค่าเช่า ตามข้อ 6(2) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
            2. กรณีตาม 2. บริษัทฯ ได้ซื้อหรือนำเข้าพรมปูพื้นจากต่างประเทศ บริษัทฯ บันทึกเป็นสินค้าและจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ กรณีบริษัทฯ ได้นำพรมปูพื้นมาไว้ใช้ในกิจการให้บริการลูกค้าตาม 1. บริษัทฯ ได้ตัดบัญชีออกจากรายงานสินค้าคงเหลือ พร้อมทั้งโอนมาเป็นสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อใช้ในการให้บริการของบริษัทฯ กรณีดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการนำสินค้าไปใช้เพื่อการประกอบกิจการของตนเองโดยตรง ซึ่งไม่ถือเป็นการขายสินค้า บริษัทฯ จึงไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ ตามมาตรา 77/1(8)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 1) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำสินค้าไปใช้เพื่อการประกอบกิจการของตนเองโดยตรง ตามมาตรา 77/1(8)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2534
เลขตู้:69/34334

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020