เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 112)

เรื่อง    กำหนดลักษณะและวิธีการประกอบกิจการในราชอาณาจักรเป็น ครั้งคราวและกำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่น คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราวและการออกใบทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราวตามมาตรา 85/3 แห่งประมวลรัษฎากร

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 85/3 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 อธิบดีกรมสรรพากร กำหนดให้ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร และเข้ามาประกอบกิจการขาย สินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว ตามลักษณะ และวิธีการดังต่อไปนี้มีสิทธิ ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราวและกำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราว และการออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราว ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง ของข้อ 1 แห่งประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 43) เรื่อง กำหนดลักษณะและวิธีการประกอบ กิจการในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราวและกำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราว และการออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราว ตามมาตรา 85/3 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2536

                           “ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับสำหรับผู้ ประกอบการที่เป็นบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ของต่างประเทศซึ่งมิได้มีสำนักงานสาขาตั้งอยู่เป็น การถาวรในประเทศไทยและเข้ามาประกอบกิจการขายสินค้า หรือให้บริการในราชอาณาจักร เป็นครั้งคราวกับกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการ เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่าง ประเทศที่มีกำหนดเวลาในการประกอบกิจการในราชอาณา จักรเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 3 ปี มีสิทธิยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชั่ว คราวได้ โดย ให้ยื่นคำขอตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดก่อนวัน เริ่มประกอบกิจการ”

 

                ข้อ 2  ให้ยกเลิกความในข้อ 6 แห่งประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 43) เรื่อง กำหนดลักษณะและวิธีการประกอบกิจการในราชอาณาจักร เป็นครั้งคราวและกำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอจดทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่มชั่วคราวและการออกใบทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราวตามมาตรา 85/3 แห่ง ประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2536 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                “ข้อ 6  ให้ถือว่าวันที่ยื่น คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราวตามแบบ ที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดเป็นวันที่เริ่มเป็นผู้ ประกอบการจดทะเบียน เว้นแต่ผู้ประกอบการ ที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม กฎหมายของต่างประเทศซึ่งมิได้มีสำนักงาน สาขาตั้งอยู่เป็นการถาวรในประเทศไทยและ เข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการใน ราชอาณาจักรเป็นครั้งคราวกับกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ อธิบดีกรมสรรพากรจะสั่งให้วันที่เริ่ม เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นอย่างอื่นก็ได้”

 

                ข้อ 3  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ลงในประกาศนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2543

 

ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 30-08-2014