เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 111)

เรื่อง    กำหนดรายการ ในใบกำกับภาษีของสินค้าหรือบริการบางกรณี ตามมาตรา 86/5(1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร

 

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 86/5(1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไข เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2534 อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดรายการในใบกำกับ ภาษีของสินค้าหรือบริการบางกรณี ไว้ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 2 แห่งประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 21) เรื่อง กำหนดรายการในใบกำกับภาษีของสินค้าหรือ บริการบางกรณี ตามมาตรา 86/5(1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษี มูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 61) เรื่อง กำหนดรายการในใบกำกับภาษีของสินค้าหรือบริการบางกรณี ตามมาตรา 86/5(1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2538 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

                           “(3) ใบกำกับภาษีของการให้บริการรับขนคนโดยสารระหว่างประเทศ โดยอากาศยานให้มีรายการเช่นเดียวกับรายการตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร เว้นแต่รายการชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการกรณีผู้ รับบริการเป็นบุคคลธรรมดาจะ ระบุที่อยู่หรือไม่ก็ได้ และกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียน ซึ่งประกอบกิจการให้บริการรับขนส่งคนโดยสารระหว่างประเทศโดยอากาศยาน ขายตั๋วโดยสารให้คนโดยสารโดยผ่านตัวแทน ไม่ต้องระบุที่อยู่และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียน ซึ่งประกอบกิจการให้บริการรับขนคนโดยสารระหว่างประเทศโดยอากาศยาน แต่ต้องระบุเลขที่ของตั๋วโดยสารในใบกำกับภาษีและสำหรับรายการหมาย เลขลำดับของใบกำกับภาษี และหมายเลขลำดับของเล่มถ้ามี ให้ระบุหมายเลขลำดับของตัวแทน”

 

                ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2543 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2543

 

เกรียงศักดิ์ วัฒนวรางกูร

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 30-08-2014