เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/9113
วันที่: 2 พฤศจิกายน 2549
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการโอนสิทธิตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดี
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(8) และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:      บริษัท A ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายขนม บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินจากนาย ก. มาเพื่อขยายโรงงาน โดยได้จ่ายเงินมัดจำค่าที่ดินให้นาย ก. ไปแล้ว 16 ล้านบาท เหลือต้องชำระงวดสุดท้ายอีก 5 ล้านบาท ในวันโอนกรรมสิทธิ์ ต่อมาบริษัทฯ เห็นว่า สภาพที่ดินดังกล่าว ไม่มีความเหมาะสมที่จะขยายโรงงาน บริษัทฯ จึงโอนสิทธิตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแปลงดังกล่าวให้บริษัท B โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 16 ล้านบาท และให้บริษัท B จ่ายชำระงวดสุดท้ายให้กับนาย ก. พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของบริษัท B บริษัทฯ จึงขอทราบว่า เงินได้จากการโอนสิทธิฯ ดังกล่าวจากบริษัท B จะต้องเสียภาษีอย่างใดหรือไม่
แนววินิจฉัย:      1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินได้จากการโอนสิทธิตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินตามข้อเท็จจริงดังกล่าว เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ มีหน้าที่จะต้องนำเงินได้จากการโอนสิทธิฯ ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร และโดยที่การโอนสิทธิฯ ดังกล่าวยังไม่ถือว่าเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากสิทธิตามสัญญาจะซื้อจะขายไม่มีลักษณะเป็นอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 139 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น บริษัท B ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินจึงไม่มีหน้าที่ในการหักภาษีเงินได้ตามมาตรา 69 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด
      2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าตอบแทนจากการโอนสิทธิตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน เป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการโอนสิทธิฯ ซึ่งใช้ในกิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใด
เลขตู้: 69/34628

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020