เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/9301
วันที่: 9 พฤศจิกายน 2549
เรื่อง: อากรแสตมป์ กรณีการจ้างทำของ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 104 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:       บริษัท อ. ประกอบกิจการให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรมหนักทุกประเภท แต่ในบางกรณี บริษัทฯ จะรับจ้างทำงานโดยไม่มีการทำสัญญาใดๆ เพราะไม่สามารถคำนวณราคางานได้จนกว่างานจะแล้วเสร็จ และเมื่องานแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะคำนวณราคาค่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะต่อรองราคากัน บริษัทฯ จะออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินตามราคาที่ตกลงกัน เมื่อผู้ว่าจ้างจ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ผู้ว่าจ้างจะหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 3.0 บริษัทฯ จะออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ว่าจ้าง บริษัทฯ จึงขอทราบว่า การดำเนินการดังกล่าวมีภาระเกี่ยวกับอากรแสตมป์ สำหรับการรับจ้างหรือไม่
แนววินิจฉัย:      กรณีผู้รับจ้างตกลงรับจะทำงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่ผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้น เข้าลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างมิได้ทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือ คงมีเพียงใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินตามราคาที่ตกลงกัน ใบแจ้งหนี้ดังกล่าวไม่เข้าลักษณะเป็นตราสารที่ระบุไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ตามมาตรา 104 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 69/34638

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020