เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706(กม.08)/พ./1456
วันที่: 19 ธันวาคม 2549
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอคืนภาษี
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(6) และมาตรา 84 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:      บริษัทฯ ตั้งขึ้นตามกฎหมายประเทศสเปน เข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ราชพฤกษ์ 2549 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2549 ในฐานะตัวแทนของรัฐบาลแห่งประเทศสเปน บริษัทฯ ได้ทำสัญญาว่าจ้างบริษัทในประเทศไทยในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ในสวนของประเทศสเปนในงานดังกล่าว โดยบริษัทในประเทศไทยได้เรียกเก็บเงินค่าบริการพร้อมออกใบกำกับภาษีเรียกเก็บจากบริษัทฯ เช่น ค่าปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าเช่าโรงละคร ค่าเช่ารถยนต์ ค่าเดินทาง ค่าขนส่ง ค่าใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น บริษัทฯ จึงขอทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่บริษัทในประเทศไทยเรียกเก็บจากบริษัทฯ ได้หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย:      บริษัทฯ เป็นนิติบุคคลต่างประเทศตั้งขึ้นตามกฎหมายประเทศสเปน เข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ในฐานะตัวแทนของรัฐบาลแห่งประเทศสเปน โดยบริษัทฯ มิได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/1(6) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ จึงไม่มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 84 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 69/34698

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020