เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 65)

เรื่อง   กำหนดแบบเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 83 และมาตรา 83/5 มาตรา 85 มาตรา 85/5 มาตรา 85/6 แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงกำหนดแบบเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อใช้ยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากรดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ให้ยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 33) เรื่อง กำหนดแบบเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2535 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 48) .เรื่อง กำหนดแบบเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2537

 

                ข้อ 2  ให้กำหนดแบบดังต่อไปนี้ เป็นแบบเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

                           (1) แบบ ภ.พ.01 แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

                           (2) แบบ ภ.พ.02 แบบคำขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม

                           (3) แบบ ภ.พ.04 แบบคำขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

                           (4) แบบ ภ.พ.09 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

                           (5) แบบ ภ.พ.30 และแบบ ภ.พ.31 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม

                           (6) แบบ ภ.พ.30.2 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉลี่ยตามส่วนของรายได้

                           (7) แบบ ภ.พ.30.3 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉลี่ยตามส่วนของการใช้พื้นที่อาคาร

                           (8) แบบ ภ.พ.36 แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม

                           แบบแสดงรายการตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบแสดงรายการที่กรมสรรพากรจัดพิมพ์ขึ้นเท่านั้น เว้นแต่อธิบดีจะสั่งการเป็นอย่างอื่น

( ดูประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดให้ใช้แบบแสดงรายการภาษีที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2545 )

 

                ข้อ 3  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการยื่นรายการตั้งแต่วันที่ที่ลงในประกาศนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ 2538

 

ร้อยเอกสุชาติ เชาว์วิศิษฐ

อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 22-08-2014