เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 2)

เรื่อง   กำหนดแบบเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ

 

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 91/10 มาตรา 91/12 และมาตรา 91/21 (3) แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงกำหนดแบบเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ เพื่อ ใช้ยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากรดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ให้กำหนดแบบดังต่อไปนี้ เป็นแบบเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ

                           (1) แบบ ภ.ธ.01 แบบคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ

                           (2) แบบ ภ.ธ.02 แบบคำขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะรวมกัน

                           (3) แบบ ภ.ธ.04 แบบคำขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ

                           (4) แบบ ภ.ธ.09 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ

                           (5) แบบ ภ.ธ.40 แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ

                           แบบแสดงรายการตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบแสดงรายการที่กรมสรรพากร จัดพิมพ์ขึ้นเท่านั้น เว้นแต่อธิบดีจะสั่งการเป็นอย่างอื่น

( ดูประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดให้ใช้แบบแสดงรายการภาษีที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2545 )

                           “(6) แบบ ภ.ธ.02.1 แบบคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะรวมกัน”

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ ฉบับที่ 11 ใช้บังคับ 1 กุมภาพันธ์ 2549 เป็นต้นไป)

 

                ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการยื่นรายการตั้งแต่วันที่ที่ลงในประกาศ ฉบับนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538

 

ร้อยเอกสุชาติ เชาว์วิศิษฐ

อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 21-08-2014