เมนูปิด

คำสั่งกรมสรรพากร

ที่ ป. 93/2542

เรื่อง  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบกำกับภาษี ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร

 

---------------------------------------------

 

                เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพากรถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการตรวจหรือแนะนำผู้ประกอบการจดทะเบียนปฏิบัติ สำหรับกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ให้เพิ่มข้อความดังต่อไปนี้เป็น (5) และ (6) ของข้อ 1 แห่งคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.46/2537 เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.83/2542 เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

                        “(5) การแก้ไขวัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี อันเนื่องจากการปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2000 พร้อมกับลงลายมือชื่อผู้ออกใบกำกับภาษีกำกับการแก้ไข หรือประทับตรายางวันเดือนปีที่ถูกต้องเพิ่มเติม ทั้งนี้ เฉพาะใบกำกับภาษีที่จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และให้แก้ไขได้ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2000

                        (6) การแก้ไขวัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี อันเนื่องจากการปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2000 พร้อมกับลงลายมือชื่อผู้ออกใบกำกับภาษีกำกับการแก้ไข หรือประทับตรายางวันเดือนปีที่ถูกต้องเพิ่มเติม ทั้งนี้ เฉพาะใบกำกับภาษีที่จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และให้แก้ไขได้ภายในวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2000 ”

 

                ข้อ 2  คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2543 เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2543

 

ร้อยเอกสุชาติ เชาว์วิศิษฐ

อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 19-08-2014