เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/9047
ลงวันที่: 6 กันยายน 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้า
มาตรา: มาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ        บริษัทฯ สั่งซื้อสินค้าจากบริษัทแม่ในต่างประเทศโดยให้บริษัทแม่ส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯในประเทศอินโดนีเซียโดยตรง และบริษัทแม่จะเรียกเก็บเงินค่าสินค้าจากบริษัทฯหลังจากนั้นบริษัทฯจึงจะเรียกเก็บเงินจากลูกค้า รายรับจากการขายสินค้าดังกล่าวไม่ถือเป็นการขายสินค้าในราชอาณาจักรและไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา77/2 แห่งประมวลรัษฎากร แต่บริษัทฯ จะต้องนำรายรับจากการขายสินค้าดังกล่าวไปถือเป็นรายได้ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล เนื่องจากเป็นการประกอบกิจการของบริษัทฯ ตามมาตรา 65แห่งประมวลรัษฎากร ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย        การขายสินค้าของบริษัทฯ โดยการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทแม่ในต่างประเทศและให้บริษัทแม่ส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯในต่างประเทศ ไม่ถือเป็นการขายสินค้าในราชอาณาจักรและไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากรแต่บริษัทฯจะต้องนำเงินได้ที่ได้รับจากการขายสินค้าดังกล่าวมาเป็นรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 70/35265

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020