เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/9564
ลงวันที่: 24 กันยายน 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยแห่งเดิมและซื้ออสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย
มาตรา: มาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ        กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยแห่งเดิมและซื้ออสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยราย นาง ป. โดยมีข้อเท็จจริงดังนี้
        1. นาง ป. ได้ยื่นคำร้องขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และอากรแสตมป์โดยแจ้งว่าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา และอากรแสตมป์กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยแห่งเดิมและซื้ออสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยเนื่องจากนาง ป. ได้ขายบ้านพร้อมที่ดินโฉนดเลขที่ 222831ซึ่งซื้อมาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2536 และมีชื่อในทะเบียนบ้านเกินกว่าหนึ่งปี ต่อมาได้ขายให้แก่นางสาว อ.เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2549
        เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2548 นาง ป. ได้ทำสัญญาซื้อที่ดินโฉนดเลขที่100704และได้ทำสัญญาจ้างสร้างบ้านในที่ดินแปลงดังกล่าวกับ บริษัท ส. เมื่อวันที่ 21พฤษภาคม 2548
แนววินิจฉัย        การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยแห่งเดิมและซื้ออสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของนาง ป. โดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรเกินกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์นั้นและได้ทำสัญญาซื้อที่ดิน พร้อมทั้งทำสัญญาจ้างสร้างบ้านถึงแม้จะแยกสัญญาซื้อที่ดินและสัญญาจ้างสร้างบ้านก็ตามแต่เป็นการทำสัญญากับนิติบุคคลเดียวกัน และในวันเดียวกันจึงเป็นการซื้อบ้านพร้อมที่ดินเงินได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินดังกล่าว จึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อ2 (62)ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 125) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยแห่งเดิมและต้องซื้ออสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2546 นาง ป. มีสิทธิขอคืนภาษีภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งปีซึ่งถูกหักภาษีเกินไป ทั้งนี้ ตามมาตรา 63แห่งประมวลรัษฎากรและได้รับยกเว้นอากรแสตมป์สำหรับรายรับจากการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวตามมาตรา 6 (37)แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500 ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 50)ฯ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2548
เลขตู้: 70/35336

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020