เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/9125
ลงวันที่: 10 กันยายน 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายค่าอากรในการนำเข้าสินค้า
มาตรา: มาตรา 65 ตรี (6)(9) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ        บริษัท ช. ได้ทำสัญญาสินเชื่อกับธนาคารฯ กู้เงินจำนวน 19,437,000 บาท และสัญญาทรัสต์รีซีทจำนวน207,180 เหรียญออสเตรเลีย ต่อมา บริษัทฯ ได้ทำสัญญารับสภาพหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารฯ3 ฉบับ หนังสือฉบับที่ 1ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2544 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 26 กันยายน 2545 และฉบับที่ 3 ลงวันที่ 12เมษายน 2548 โดยสัญญารับสภาพหนี้ฯ ฉบับที่ 3 ธนาคารฯ ตกลงที่จะยกดอกเบี้ยให้กับบริษัทฯ จำนวน 8,200,679.82 บาทและเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2549 บริษัทฯได้นำส่งหนังสือรับรองหนี้ที่ต้องดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2548ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 433) พ.ศ. 2548 ตามหนังสือรับรองหนี้ฯ ลงวันที่ 12 เมษายน 2548 นอกจากนี้ ธนาคารฯ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 แจ้งให้ทราบว่าสภาพการจัดชั้นหนี้ของบริษัทฯตามเกณฑ์กำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นชั้นหนี้ปกติ
แนววินิจฉัย        1. กรณีผู้มีเงินได้ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการปลดหนี้ของสถาบันการเงินตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวจะต้องเป็นหนี้ที่ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดก่อนวันที่1 มกราคม พ.ศ. 2548 และการปลดหนี้ดังกล่าวได้กระทำในระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินเจ้าหนี้อื่น ลูกหนี้ของสถาบันการเงิน และลูกหนี้ของเจ้าหนี้อื่นจะต้องร่วมกันจัดทำหนังสือรับรองหนี้ที่ต้องดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2548 และหนี้ดังกล่าวจะต้องไม่ถูกจัดชั้นเป็นหนี้ด้อยคุณภาพหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2548 ตามข้อ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข กรณีหนี้ที่ต้องดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ประกอบข้อ 5 ของบันทึกที่ กค 0706/3550 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2548
        2. กรณีบริษัทฯ ได้รับการปลดหนี้ดอกเบี้ยค้างชำระจากธนาคารฯ ในระหว่างวันที่ 1 มกราคมพ.ศ. 2548ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 อันเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างหนี้ โดยธนาคารฯได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดซึ่งหนี้ดังกล่าวถูกจัดชั้นเป็นหนี้ชั้นปกติตามหนังสือชี้แจงของธนาคารฯและบริษัทฯ นำส่งหนังสือรับรองหนี้ฯ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2549 ดังนั้น เงินได้ที่บริษัทฯ ได้รับจากการปลดหนี้จึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา5แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว
เลขตู้: 70/35286

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020