เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/9128
ลงวันที่: 10 กันยายน 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการให้ส่วนลดลูกค้า
มาตรา: มาตรา 65 ตรี (3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ        บริษัทฯ ประกอบกิจการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและมีการให้ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยกับลูกค้าในการให้ส่วนลดดังกล่าว บริษัทฯ มิได้ให้ส่วนลดกับลูกค้าทุกรายและอัตราส่วนลดก็จะแตกต่างตามการเจรจาต่อรองของลูกค้าเมื่อลูกค้าได้ตัดสินใจทำประกันภัย บริษัทฯจะเก็บค่าเบี้ยประกันภัยจากลูกค้าในจำนวนเงินตามกรมธรรม์หักด้วยส่วนลดที่ได้ตกลงกับลูกค้าแต่บริษัทฯจะนำส่งเงินค่าเบี้ยประกันภัยให้กับบริษัทประกันภัยเต็มตามจำนวนเงินในกรมธรรม์ที่บริษัทประกันภัยเรียกเก็บสำหรับรายได้จากการประกอบกิจการของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯจะได้รับค่านายหน้าในอัตราร้อยละที่กำหนดของเบี้ยประกันภัย
        บริษัทฯ จึงขอทราบว่า
        1. บริษัทฯสามารถบันทึกจำนวนส่วนลดที่ให้กับลูกค้าดังกล่าวเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่
        2. รูปแบบเอกสารที่ต้องใช้เป็นหลักฐาน การให้ส่วนลดดังกล่าวบริษัทฯจะออกเอกสารหลักฐานโดยระบุว่า "ใบลดหนี้" และแสดงรายการว่า "เบี้ยประกันภัยลดจำนวนเงิน....บาท" ได้หรือไม่ิ
แนววินิจฉัย        1. กรณีส่วนลดค่าเบี้ยประกันที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้าเข้าลักษณะเป็นรายจ่ายที่บริษัทฯจ่ายแทนลูกค้า เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าใช้บริการของบริษัทฯ ดังนั้น หากบริษัทฯได้จ่ายไปโดยสุจริตตามข้อตกลงทางการค้าทั่วไปและมีหลักฐานการจ่ายอย่างชัดเจนบริษัทฯ มีสิทธินำรายจ่ายดังกล่าวมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65ตรี (3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร
        2. กรณีการออกใบลดหนี้ให้แก่ลูกค้าโดยไม่มีเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใด ตามมาตรา82/10แห่งประมวลรัษฎากร นั้น ใบลดหนี้ดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารทางบัญชีของบริษัทฯเท่านั้นไม่มีผลกระทบต่อการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใด
เลขตู้: 70/35289

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020