เมนูปิด

คำสั่งกรมสรรพากร

ที่ ป. 16/2530

เรื่อง  การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ้างแรงงาน ระหว่างปี

 

---------------------------------------------

 

                เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพากรถือเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 (1) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้มีเงินได้ที่เข้าทำงานระหว่างปี กรมสรรพากรจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ที่จ่ายให้แก่ผู้มีเงินได้ซึ่งเข้าทำงานระหว่างปี ให้คูณเงินได้พึงประเมินที่จ่ายด้วยจำนวนคราวที่จะต้องจ่ายจริงสำหรับปีภาษีนั้น เช่น เข้าทำงานในวันที่ 1 ตุลาคมของปีภาษี และกำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือนจำนวนคราวที่จะต้องจ่ายจริงในปีภาษีนั้น เท่ากับ 3 คราว ดังนั้น จึงคูณเงินได้พึงประเมินที่จ่ายด้วย 3 ได้จำนวนเงินได้พึงประเมินเท่าใดให้คำนวณภาษีตามเกณฑ์ในมาตรา 48 แห่งประมวลรัษฎากรเป็นภาษีทั้งสิ้นเท่าใดให้หารด้วยจำนวนคราวที่จะต้องจ่ายไม่ลงตัวให้เพิ่มเงินเท่าจำนวนที่เหลือเศษนั้นรวมเข้ากับเงินภาษีที่จะต้องหักไว้ครั้งสุดท้ายในปีนั้น

 

                ข้อ 2  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือตอบข้อหารือหรือทางปฏิบัติใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้เป็นอันยกเลิก แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ได้นำส่งไว้แล้ว

 

สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

 

บัณฑิต บุณยะปานะ

อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 19-08-2014