เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/9285
ลงวันที่: 13 กันยายน 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศส่งเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้แก่สาขาในประเทศไทย
มาตรา: มาตรา 65 และมาตรา 77/1 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ        ค. เป็นนิติบุคคลมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ประเทศญี่ปุ่น ได้รับใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ประกอบกิจการบริการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำให้แก่ ง. โดยมี ค. สาขาประเทศไทยเป็นสำนักงานสาขา ตั้งอยู่กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก ค.ให้เป็นผู้เข้าทำสัญญาให้บริการดังกล่าวกับ ง.และเป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงานในประเทศไทยให้เป็นไปตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจดังกล่าวตลอดจนกระทำการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบอำนาจจาก ค. โดยจะได้รับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในประเทศไทยจาก ค.จึงขอทราบว่าเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ ค. สาขาฯ ได้รับจากสำนักงานใหญ่จะต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย        ในการให้บริการดังกล่าว มี ค.สาขาฯ เป็นผู้รับมอบอำนาจให้กระทำกิจการต่างๆแทน เมื่อ ค. สาขาฯ และค.ในประเทศญี่ปุ่นเป็นนิติบุคคลเดียวกันเงินค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการที่สาขาในประเทศไทยได้รับจากสำนักงานใหญ่จึงเข้าลักษณะเป็นเงินทุนของตนเองไม่ถือเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการ
        ดังนั้น ค. สาขาฯ จึงไม่ต้องนำเงินดังกล่าวมาถือเป็นรายได้ที่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและหากค. สาขาฯ ไม่ได้กระทำการใดๆ อันเป็นการให้บริการตอบแทนแก่ ค. เงินที่ ค.สาขาฯได้รับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการดังกล่าวจึงไม่เข้าลักษณะเป็นเงินที่ได้รับจากการขายสินค้าหรือให้บริการตามมาตรา 77/1(8) และ (10) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใด
เลขตู้: 70/35309

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020