เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/9130
ลงวันที่: 10 กันยายน 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการจำหน่ายพระเพื่อเป็นที่ระลึกในการบูรณะปฏิสังขรณ์เสาชิงช้า
มาตรา: มาตรา 39 และมาตรา 77/1(5) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ        ส่วนราชการได้จัดสร้างพระให้ประชาชนเช่าเป็นที่ระลึกเพื่อนำรายได้มาจัดตั้งเป็นกองทุนบูรณะเสาชิงช้าและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเสาชิงช้า เช่น สนับสนุนการดำเนินโครงการบ้านพี่เมืองน้อง ดำเนินโครงการปลูกต้นสักสานสัมพันธ์จึงขอทราบว่ารายได้จากการจำหน่ายพระที่ระลึกดังกล่าวจะต้องเสียภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย        1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล ไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากรจึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้จากการจำหน่ายพระดังกล่าวแต่อย่างใด
        2. ภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีจำหน่ายพระดังกล่าวเนื่องจากมิได้กระทำเพื่อหาผลกำไรหรือทำเป็นปกติธุระจึงไม่เข้าลักษณะเป็นการประกอบกิจการขายสินค้าในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ ตามมาตรา77/1(5)แห่งประมวลรัษฎากร ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใด
เลขตู้: 70/35291

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020