เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/9053
ลงวันที่: 6 กันยายน 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่ายและอากรแสตมป์
มาตรา: มาตรา 40 มาตรา 69 มาตรา 104 แห่งประมวลรัษฎากร และคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯ
ข้อหารือ        บริษัท A เป็นผู้ประกอบการผลิตกระสอบพลาสติกสานจำหน่ายให้ลูกค้าทั่วไปเป็นปกติและบางกรณีจะผลิตขึ้นตามขนาดและรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าซึ่งมีลูกค้าหลายรายต้องการให้ บริษัทฯพิมพ์ตรา ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้า หรือข้อความต่างๆบนตัวของกระสอบพลาสติกสานบริษัทฯ จะดำเนินการให้ตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์มา ซึ่งวัตถุดิบทั้งหมดตั้งแต่เริ่มขบวนการผลิตจนถึงเป็นสินค้าพร้อมขาย บริษัทฯเป็นผู้จัดซื้อจัดหามาดำเนินการทั้งสิ้น บริษัทฯ จึงขอทราบว่า
        1.กรณีบริษัทผลิตกระสอบพลาสติกสานเพื่อขาย จะถือเป็นการผลิตหรือรับจ้างทำของและจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
        2. กรณีบริษัทฯผลิตกระสอบพลาสติกสานตามคำสั่งของลูกค้า โดยพิมพ์ตรายี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้าหรือข้อความต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการจะถือเป็นการผลิตหรือรับจ้างทำของและจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
        3. กรณีที่บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อจากหน่วยงานของราชการ จะต้องถูกหักภาษี ณที่จ่ายหรือไม่ และจะต้องปิดอากรแสตมป์หรือไม่
แนววินิจฉัย        1. กรณีบริษัทฯผลิตกระสอบพลาสติกสานเพื่อขายเป็นปกติอยู่แล้วและบางครั้งบริษัทฯจะผลิตกระสอบพลาสติกตามคำสั่งลูกค้าโดยพิมพ์ตรา ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้าหรือข้อความต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการ โดยบริษัทฯเป็นผู้จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบทั้งหมด กรณีเข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่ง กรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2528
        2. กรณีบริษัทฯ ขายกระสอบพลาสติกสาน ให้แก่หน่วยงานของราชการ บริษัทฯ ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
        3.กรณีสัญญาซื้อขายสินค้าไม่เข้าลักษณะแห่งตราสารตามที่ระบุไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ท้ายหมวด6 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่อยู่ในบังคับต้องปิดอากรแสตมป์ ตามมาตรา 104 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 70/35270

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020