เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/9362
ลงวันที่: 17 กันยายน 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเช่าซื้อเครื่องจักรจากบริษัทในเครือเดียวกัน
มาตรา: มาตรา 40(4)(ก) และมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ        บริษัทฯประกอบกิจการประเภทผลิตจักรเย็บผ้าและชิ้นส่วนจักรเย็บผ้าเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศบริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าซื้อเครื่องจักรจาก AG ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกันตั้งอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และมิได้ประกอบกิจการเป็นสถาบันการเงินแต่อย่างใดและเมื่อบริษัทฯ ทำการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อครบตามกำหนดสัญญาแล้วเครื่องจักรดังกล่าวจะตกเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯทันที ซึ่งในสัญญาเช่าซื้อระหว่างบริษัทฯ กับ AG นั้นได้ระบุจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยไว้อย่างชัดเจน บริษัทฯ ขอทราบว่า เมื่อบริษัทฯจ่ายค่าดอกเบี้ยจากการเช่าซื้อเครื่องจักรให้กับ AGบริษัทฯ มีหน้าที่หักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายดังกล่าว ในอัตราร้อยละเท่าใด
แนววินิจฉัย        ดอกเบี้ยจากการเช่าซื้อเครื่องจักรดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นเงินได้ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับดอกเบี้ยที่ได้จากการให้กู้ยืมตามมาตรา40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น เมื่อบริษัทฯจ่ายเงินได้ดังกล่าวให้ AG บริษัทฯต้องหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากรประกอบกับมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505และเนื่องจาก AG มิใช่สถาบันการเงิน จึงไม่อยู่ในขอบข่ายได้รับการลดอัตราตามอนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยและสมาพันธ์รัฐสวิสเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้แต่อย่างใด
เลขตู้: 70/35316

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020