เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/9409
ลงวันที่: 17 กันยายน 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคิดราคายุติธรรมในการจำหน่ายเงินลงทุน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ        1. บริษัทฯประกอบกิจการเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจต่างๆด้วยการเข้าไปถือหุ้นในบริษัทอื่นๆเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2547 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นของบริษัท ก เป็นจำนวน 30,595หุ้นในราคาหุ้นละ 306 บาทเสียค่าใช้จ่ายอื่นในการซื้อหุ้นดังกล่าวจำนวน 9,477 บาทเมื่อรวมกับเงินที่ต้องชำระเป็นค่าหุ้นแล้วคิดเป็นจำนวน 9,371,547 บาทบริษัทฯ ได้บันทึกในงบการเงินไว้เป็นเงินลงทุนประเภททรัพย์สิน
        2. เดือนมกราคม 2548 บริษัท กได้จ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ จำนวน 4,895,200 บาทถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ10.0 เป็นจำนวน 489,520 บาท และบริษัทฯได้บันทึกเงินปันผลหลังจากหักภาษีเงินได้ ณที่จ่ายเป็นรายได้ของบริษัทฯ แล้วเป็นจำนวน 4,405,680 บาท
        3. เดือนมีนาคม 2548 บริษัทฯขายหุ้นของบริษัท ก ทั้งหมดให้แก่บริษัท ข ในราคาหุ้นละ 157.92 บาทคิดเป็นเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นดังกล่าวจำนวน 4,831,562.40 บาท
        4. ในการกำหนดราคาหุ้นที่บริษัทฯได้ขายให้แก่บริษัท ข นั้น บริษัทฯคำนวณหาราคาขายด้วยวิธีการนำมูลค่าหุ้นที่บริษัทฯได้ชำระไปเพื่อซื้อหุ้นจากบริษัท ก หักออกจากเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับอันเป็นวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 45 เรื่องการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
        บริษัท ฯ จึงขอทราบว่าวิธีการคำนวณหาราคาหุ้นที่ขายดังกล่าวขัดต่อหลักเกณฑ์ตามประมวลรัษฎากรหรือไม่
แนววินิจฉัย        บริษัทฯประกอบกิจการเกี่ยวกับการลงทุนด้วยการเข้าไปถือหุ้นบริษัท ก. เพื่อหากำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ถือได้ว่าการลงทุนดังกล่าวเป็นการหาผลประโยชน์ในการประกอบกิจการและหุ้นที่ได้ซื้อมาเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯซึ่งบริษัทฯสามารถที่จะใช้วิธีคำนวณหาราคาขายด้วยวิธีที่บริษัทฯเห็นว่าเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับเป็นการทั่วไปในทางบัญชีวิธีใดก็ได้แต่หากราคาขายที่บริษัทฯ คิดคำนวณมาได้นั้นเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควรเจ้าพนักงานก็มีอำนาจประเมินค่าตอบแทนตามราคาตลาดได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา 65 ทวิ(4)แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แวดล้อมอื่นๆ ของการซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ได้กระทำ
เลขตู้: 70/35321

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020