เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/9636
ลงวันที่: 25 กันยายน 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขายที่ดินของโรงเรียนเอกชน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ตรี (5)(12) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ        บริษัทฯ ประกอบกิจการโรงเรียนให้บริการด้านการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโดยเปิดกิจการมาประมาณ 3 ปีและมีผลขาดทุนสะสมเรื่อยมา ในเดือนมีนาคม 2550 บริษัทฯ ได้ขายที่ดิน 1แปลงซึ่งเคยใช้เป็นที่จอดรถ บริษัทฯ จึงขอทราบว่า เงินได้จากการขายที่ดินดังกล่าวบริษัทฯ มีสิทธินำผลขาดทุนสะสมมาหักได้หรือไม่และเงินที่ได้จากการขายที่ดินมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายหรือลดหย่อนส่วนใดได้บ้าง
แนววินิจฉัย        บริษัทฯต้องนำรายได้จากการขายที่ดินมารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยบริษัทฯมีสิทธินำต้นทุนการซื้อที่ดินและผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ที่ไม่เป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65ตรี (5) และ (12) แห่งประมวลรัษฎากรมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 70/35338

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020