เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/9453
วันที่: 19 กันยายน 2550
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการก่อสร้างที่ทำการใหม่
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ตรี (13) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ

          บริษัทได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่ปี 2540 บริษัทได้ปลูกสร้างอาคารสำนักงานขึ้นใหม่ เพื่อสร้างเป็นสำนักงานสาขา ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีค่าใช้จ่ายวัสดุ อุปกรณ์ค่าน้ำประปาและไฟฟ้าเป็นชื่อบริษัทที่ใช้ที่อยู่ของสถานประกอบการชั่วคราวระหว่างก่อสร้างสามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายและภาษีซื้อของบริษัทได้หรือไม่

แนววินิจฉัย

          ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีค่าใช้จ่ายวัสดุ อุปกรณ์ ค่าน้ำประปาและไฟฟ้าดังกล่าวหากบริษัทพิสูจน์ได้โดยชัดแจงว่า บริษัทเป็นผู้จ่ายและเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการของบริษัท บริษัทสามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (13) แห่งประมวลรัษฎากร และบริษัทมีสิทธินำใบกำกับภาษีนั้นมาถือเป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทั้งนี้ ตามมาตรา 82/3 และมาตรา 82/5 แห่งประมวลรัษฎากร

เลขตู้: 70/35330

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020