เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/9215
ลงวันที่: 12 กันยายน 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณที่จ่ายกรณีเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานของพนักงานเกษียณอายุก่อนกำหนด
ข้อกฎหมาย: มาตรา 48(5) และมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ        องค์การฯมีพนักงานเกษียณอายุก่อนกำหนดตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดโดยองค์การฯได้จ่ายเงินได้ให้แก่พนักงาน ประกอบด้วยเงินบำเหน็จซึ่งคำนวณจ่ายตามวิธีการเช่นเดียวกับการคำนวณบำเหน็จตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการเงินเพิ่มพิเศษและเงินตอบแทนความดีความชอบในการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับการจ่ายเงินได้ดังกล่าวองค์การฯได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่ 45) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40(1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งนายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานตามมาตรา 48(5) และมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2535และเอกสารประกอบการแนะนำ เรื่อง ภาษีเงินได้หัก ณที่จ่าย ของส่วนราชการ องค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจแต่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเงินได้ที่นำมาเป็นฐานเพื่อคำนวณหาค่าใช้จ่ายเพื่อคำนวณภาษีเงินได้หักณ ที่จ่าย นำส่งกรมสรรพากรกรณีพนักงานเกษียณอายุก่อนกำหนดตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดองค์การฯ
        จึงขอทราบหลักเกณฑ์การคำนวณภาษีเงินได้หักณ ที่จ่าย ของพนักงานเกษียณอายุก่อนกำหนดพร้อมได้ส่งตัวอย่างการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณที่จ่ายกรณีลูกจ้างได้รับเงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานมาเพื่อประกอบการพิจารณา
แนววินิจฉัย        เงินบำเหน็จ เงินเพิ่มพิเศษ และเงินตอบแทนความดีความชอบ ที่องค์การฯจ่ายให้พนักงานเกษียณอายุตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดดังกล่าวนั้นเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานตามข้อ1(ก)และ (ง) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 45)ฯ ลงวันที่ 24กันยายน พ.ศ.2535 ซึ่งกรณีที่ผู้มีเงินได้ได้รับเงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน ตามข้อ 1(ก)และหรือ (ข) และหรือ (ค) และยังได้รับเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานตาม (ง)อีกตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 45)ฯ ลงวันที่ 24 กันยายนพ.ศ.2535ผู้มีเงินได้มีสิทธิเลือกเสียภาษีโดยไม่ต้องนำไปรวมคำนวณกับเงินได้อย่างอื่นและในการคำนวณเพื่อหักค่าใช้จ่ายและการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณที่จ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามข้อ 3(3) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 45)ฯลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2535 ปรากฏตาม (5) ตัวอย่างที่ 15 ของเอกสารตัวอย่างการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายกรณีลูกจ้างได้รับเงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานที่องค์การฯส่งไปเพื่อประกอบการพิจารณา
เลขตู้: 70/35299

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020