เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/9088
ลงวันที่: 7 กันยายน 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีรายได้จากการให้บริการป้ายโฆษณา
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(8) และมาตรา 40(5) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ        บริษัท ก.มีวัตถุประสงค์รับจ้างโฆษณา รายได้ของบริษัทฯ ได้แก่รายได้จากการทำป้ายโฆษณาพร้อมติดตั้งเผยแพร่โฆษณาริมถนน ผนังอาคาร และที่อื่นๆ บริษัทฯ จึงขอทราบว่า รายได้ดังต่อไปนี้เป็นเงินได้ประเภทใด จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
        1. รายได้จากการทำป้ายโฆษณาพร้อมติดตั้ง ซึ่งรวมค่าทำป้ายพร้อมติดตั้ง และค่าโฆษณา
        2.รายได้จากการก่อสร้างโครงป้ายโฆษณา และผลิตภาพโฆษณา รวมทั้งติดตั้งให้ลูกค้าซึ่งลูกค้าเป็นผู้จัดหาสถานที่ติดตั้งเอง
        3.รายได้จากการให้เช่าโครงป้ายโฆษณาซึ่งลูกค้าเป็นผู้ผลิตภาพและนำภาพมาติดตั้งที่สถานที่เช่า
        4. รายได้จากการผลิตป้ายโฆษณาพร้อมติดตั้ง ซึ่งลูกค้าเป็นผู้จัดหาสถานที่ติดตั้งเอง
        5.รายได้จากการให้บริการพื้นที่โฆษณาในบริเวณห้างสรรพสินค้า เช่น ลิฟท์บันไดเลื่อนทางเดินเท้า ลานจอดรถ ผนังของห้าง เป็นต้น
แนววินิจฉัย        1. กรณีตาม 1. 2. และ 4. รายได้ที่บริษัทฯได้รับถือว่าเป็นรายได้จากการรับจ้างทำของตามมาตรา 587แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8)แห่งประมวลรัษฎากร ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ตามข้อ 8ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
        2. กรณีตาม 3. และ 5.เข้าลักษณะเป็นการให้เช่าทรัพย์สินตามมาตรา 537 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่หักภาษีณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5.0 ตามข้อ 6(2)ของคำสั่งกรมสรรพากรฉบับดังกล่าว
เลขตู้: 70/35276

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020