เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/9129
ลงวันที่: 10 กันยายน 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้ที่ลูกจ้างได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อกฎหมาย: กฎกระทรวง ฉบับที่ 126ฯ
ข้อหารือ        สำนักงานฯได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2538ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 1,523 คน สำนักงานฯขอทราบว่ากรณีที่พนักงานของสำนักงานฯ เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5 ปีแต่อายุยังไม่ครบ 60 ปีบริบูรณ์สมัครชิงตำแหน่งผู้อำนวยการ ถ้าได้รับเลือกเป็นผู้อำนวยการต้องลาออกจากการเป็นพนักงานของสำนักงานฯแต่ยังคงเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อเนื่องกันมาอายุครบ60 ปีบริบูรณ์ พนักงานของสำนักงานฯจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีจากเงินได้ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่
แนววินิจฉัย        กรณีที่สัญญาจ้างระหว่างสำนักงานฯและพนักงานของสำนักงานฯไม่มีข้อกำหนดให้ออกจากงานก่อนเกษียณอายุการทำงานเมื่อพนักงานของสำนักงานฯออกจากงานก่อนเกษียณอายุหรือก่อนครบกำหนดหรือสิ้นกำหนดเวลาทำงานตามสัญญาจ้างแรงงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร พนักงานของสำนักงานฯจึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อ 2(36)แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรและประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 52) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการ สำหรับกรณีลูกจ้างออกจากงานเพราะเกษียณอายุ ทุพพลภาพหรือตาย ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538
เลขตู้: 70/35290

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020