เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/9402
ลงวันที่: 17 กันยายน 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีการหักลดหย่อนภาษีเงินบริจาคให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
ข้อกฎหมาย: มาตรา 47(7)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ        โรงเรียน ก.แผนกสามัญศึกษาเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาวิชาพระปริยัติธรรมควบคู่กับวิชาสามัญศึกษาเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงตอนปลายสำหรับพระภิกษุสามเณรโดยใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเป้าหมายในการรับเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาหรือยากจนโดยเข้ามาบรรพชาเป็นสามเณรแล้วให้ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม - บาลี ควบคู่ไปกับการศึกษาวิชาสามัญโดยมีจุดเน้นให้คุณธรรมนำความรู้ผลิตศาสนทายาทเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาซึ่งงบประมาณที่ใช้ในการจัดการภายในโรงเรียนฯได้รับการอุดหนุนจากรัฐและเงินบริจาคจากประชาชนทั่วไปขอให้กรมสรรพากรพิจารณาให้ใบอนุโมทนาบัตรของโรงเรียนฯสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้
แนววินิจฉัย        โรงเรียน ก.แผนกสามัญศึกษาเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามข้อ 12ของระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาพ.ศ.2546 ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ2546 ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 46แห่งพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545ดังนั้นการบริจาคเงินให้กับโรงเรียนฯ ถือได้ว่า เป็นการบริจาคเงินให้กับสถานศึกษาของทางราชการผู้บริจาคมีสิทธินำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เท่าจำนวนที่บริจาค แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนอื่นแล้ว ตามมาตรา 47(7) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 70/35319

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020