เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/9404
ลงวันที่: 17 กันยายน 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีการขอให้ผู้บริจาคเงินให้กับกองทุนยุติธรรมพ.ศ.2549 สามารถนำมาหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีได้
ข้อกฎหมาย: มาตรา 47(7)(ก)(ข) และมาตรา 65 ตรี (13) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ        กระทรวงฯ ได้จัดตั้งกองทุนยุติธรรมพ.ศ.2549ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้มีการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมการส่งเสริมสนับสนุนให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นไปด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายขึ้นโดยการบริหารกองทุนยุติธรรมดำเนินการโดย"คณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม" ซึ่งมีปลัดกระทรวงฯเป็นประธานกรรมการรองปลัดกระทรวงฯที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมเป็นกรรมการและเลขานุการโดยมีผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการรายรับของกองทุนส่วนหนึ่งได้มาจากเงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื่นและเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้เพื่อเป็นการสนับสนุนและจูงใจให้ประชาชน ภาคเอกชนหรือองค์กรอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการงานกองทุนยุติธรรมเพิ่มมากขึ้นจึงขอให้ผู้มีเงินได้ที่ได้นำเงินมาบริจาคหรืออุดหนุนให้กับกองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมมีสิทธินำหลักฐานการรับเงินจากกองทุนยุติธรรมดังกล่าวมาหักลดหย่อนก่อนคำนวณเสียภาษี
แนววินิจฉัย        กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2549ดังกล่าวไม่เข้าลักษณะเป็นสถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการ ตามมาตรา 47(7)(ก)แห่งประมวลรัษฎากรและไม่เข้าลักษณะเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลหรือสถานพยาบาลและสถานศึกษาอื่น ตามมาตรา47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากรประกอบกับประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศกำหนดองค์กร สถานสาธารณกุศลสถานพยาบาลและสถานศึกษาอื่นตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4)(ข)แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่239) พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ.2535 ลงวันที่ 12 ตุลาคมพ.ศ.2535ดังนั้น
        1.กรณีบุคคลธรรมดาบริจาคเงินสนับสนุนให้แก่กองทุนยุติธรรมพ.ศ.2549เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมการส่งเสริมสนับสนุนให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้เป็นไปด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมและสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายขึ้นบุคคลธรรมดาที่บริจาคเงินไม่มีสิทธิที่จะนำใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากกองทุนยุติธรรมมาใช้เป็นหลักฐานในการหักลดหย่อนภาษีเงินได้ตามมาตรา47(7)(ก) และ (ข) แห่งประมวลรัษฎากร
        2.กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลบริจาคเงินสนับสนุนให้แก่กองทุนยุติธรรมพ.ศ.2549บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธินำเงินบริจาคมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 ตรี (13) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 70/35320

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020