เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/12032
วันที่: 6 ธันวาคม 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการกำหนดราคาตลาดสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 มาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          บริษัทฯ ประกอบกิจการเป็นนายหน้าตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ ประมูลซื้อบ้านมือสองจากกรมบังคับคดี หรือสถาบันการเงินอื่น และได้ขายต่อให้กับบุคคลภายนอก โดยการขายของบริษัทฯ บางรายการขายได้สูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ของกรมที่ดิน บางรายการขายได้ต่ำกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ เนื่องจากสภาพของบ้านที่บริษัทฯ ประมูลมาแตกต่าง กัน บริษัทฯ จึงขอทราบว่า การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทฯ จะต้องนำราคาประเมินทุนทรัพย์หรือราคาตลาดมาคำนวณ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี
แนววินิจฉัย          บริษัทฯ มีเงินได้จากการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บริษัทฯ ต้องนำรายได้จากการขายมาคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร โดยนำรายได้ดังกล่าวหักด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขตามมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งการคำนวณกำไรสุทธิจากการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว บริษัทฯ ต้องคำนวณราคาขายให้เป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในวันที่โอน และหากการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุสมควร เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินค่าตอบแทนตามราคาตลาดในวันที่มีการโอนได้ตามมาตรา 65 ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 70/35501

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020