เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/12036
วันที่: 6 ธันวาคม 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 460) พ. ศ.2549
ข้อกฎหมาย: ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ (ฉบับที่ 156) และพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 460)ฯ
ข้อหารือ          บริษัท D เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนพัฒนาและดำเนินธุรกิจโรงแรมทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่ในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโรงแรม และอยู่ในระหว่างลงทุนก่อสร้างโรงแรมแห่งใหม่
          บริษัทฯ จึงขอทราบว่า โครงการการลงทุนดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2549 ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 156) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุน หรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สินแต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2549 หรือไม่
แนววินิจฉัย          ในปัจจุบันบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบกิจการโรงแรมในนามของบริษัทฯ แม้บริษัทฯ จะอยู่ระหว่างการลงทุนก่อสร้างโรงแรม แห่งใหม่ในนามของบริษัทฯ เงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุนก่อสร้างโรงแรม ก็ไม่เข้าลักษณะเป็นเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของกิจการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2549 ประกอบกับ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 156)ฯ ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2549 แต่อย่างใด
เลขตู้: 70/35502

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020