เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706(กม.08)/3412
วันที่: 20 ธันวาคม 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขออนุมัติเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากดอกเบี้ยรับเงินการเหมาในอัตราร้อยละ 5
ข้อกฎหมาย: มาตรา 66 วรรคสอง และมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          การขออนุมัติเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากดอกเบี้ยรับในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ ตามมาตรา 66 วรรคสอง และมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษฎากร รายบริษัท C โดยมีข้อเท็จจริงดังนี้
          1. บริษัท C เป็นนิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ประกอบกิจการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทย โดยแต่งตั้งให้บริษัท A เป็นผู้กระทำการแทนสายการเดินเรือดังกล่าว มีรายได้จากค่าระวางเรือขาออก เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 3 ของรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ ตามมาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากร
          2. บริษัท C ได้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไว้กับธนาคารฯ สำหรับนำเงินทุนมาใช้ในการบริหารงาน และนำเงินรายรับค่าระวางที่บริษัท A เรียกเก็บจากลูกค้านำฝากไว้ในบัญชีดังกล่าว แต่เนื่องจากบริษัท C เป็นสายการเดินเรือต่างประเทศไม่สามารถดำเนินการเปิดบัญชีในนามของตนเองได้ จึงได้เปิดบัญชีในนามของบริษัท A ซึ่งบริษัท A มิได้นำรายได้ดอกเบี้ยรับดังกล่าวมารวมเป็นรายได้ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่อย่างใด และถือว่า รายได้ดังกล่าว เป็นรายได้ของบริษัท C ซึ่งรายได้ดอกเบี้ยรับดังกล่าว เป็นรายได้ที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยตรง และไม่สามารถแยกรายจ่ายเพื่อนำมารวมคำนวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้จึงขออนุมัติให้บริษัท C เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากดอกเบี้ยรับในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ ตามมาตรา 66 วรรคสอง มาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2547 เป็นต้นไป
แนววินิจฉัย          กรณีดอกเบี้ยรับที่ขออนุมัติเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ ดังกล่าว ได้เปิดบัญชีในนามของบริษัท A โดยไม่มีหลักฐานการเปิดบัญชีในนามของบริษัท C รายได้ดอกเบี้ยรับในกรณีนี้ จึงเป็นรายได้ของบริษัท A ที่ต้องนำไปรวมคำนวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร บริษัท C ไม่มีสิทธิที่จะขออนุมัติเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรายได้ดอกเบี้ยรับดังกล่าวในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ ตามมาตรา 66 วรรคสอง และมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 70/35533

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020