เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/11983
วันที่: 3 ธันวาคม 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการบริจาคเงินให้แก่สถานศึกษาของทางราชการ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 47(7)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          โรงเรียน พ. เป็นสถานศึกษาของทางราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะขออนุญาตเป็นสถานศึกษาที่ผู้บริจาคมีสิทธิหักลดหย่อนเงินบริจาคได้ จะต้องปฏิบัติอย่างไร
แนววินิจฉัย          โรงเรียนฯ เป็นสถานศึกษาของทางราชการ ดังนั้น การบริจาคเงินให้กับโรงเรียนฯ ถือได้ว่า เป็นการบริจาคเงินให้กับสถานศึกษาของทางราชการผู้บริจาคมีสิทธินำไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เท่าจำนวนที่บริจาค แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่าย และหักค่าลดหย่อนอื่นแล้ว ตามมาตรา 47(7)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 70/35489

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020