เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/12127
วันที่: 12 ธันวาคม 2550
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          บริษัทฯ ประกอบกิจการรับว่าความ ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย ให้บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและ สิทธิบัตร ให้แก่ลูกค้าในประเทศไทยที่มีความประสงค์จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรในต่างประเทศ โดย บริษัทฯ เป็นผู้ติดต่อให้นิติบุคคลในต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรในประเทศที่ ลูกค้าต้องการจนเสร็จทุกขั้นตอน ได้แก่ การเตรียมคำขอ การยื่นจดทะเบียนการติดตามเรื่องการจดทะเบียนที่ต่างประเทศ การชำระค่าธรรมเนียม ค่าบริการที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากลูกค้า ได้แก่ ค่าบริการในส่วนของบริษัทฯ และค่าบริการที่นิติบุคคล ต่างประเทศเรียกเก็บ ซึ่งบริษัทฯ นำค่าบริการในส่วนของบริษัทฯ มาเป็นมูลค่าในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนค่าบริการที่นิติบุคคลต่างประเทศเรียกเก็บในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือสิทธิบัตรนั้น บริษัทฯ มิได้นำมารวมเป็นมูลค่าในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ในทางปฏิบัติ บริษัทฯ จะออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าบริการพร้อมออกใบกำกับภาษีและ ใบเสร็จรับเงิน แต่การรับชำระค่าบริการที่นิติบุคคลต่างประเทศเรียกเก็บนั้น นิติบุคคลต่างประเทศจะเรียกเก็บค่าบริการ จากบริษัทฯ ในนามบริษัทฯ เป็นผู้ใช้บริการ และบริษัทฯ จะแจ้งจำนวนค่าบริการให้ลูกค้า เพื่อชำระค่าบริการให้แก่บริษัทฯ เท่ากับจำนวนเงินที่นิติบุคคลต่างประเทศได้เรียกเก็บ บริษัทฯ บันทึกบัญชีเป็นเงินมัดจำ และมิได้นำรายได้ค่าบริการ มารวมคำนวณชำระภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใด สท. กรุงเทพมหานคร 7 ขอทราบว่า บริษัทฯ ต้องนำค่าบริการที่นิติบุคคลต่างประเทศ เรียกเก็บมารวมคำนวณเป็นรายรับเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัทฯ ด้วยหรือไม่
แนววินิจฉัย          การให้บริการที่บริษัทฯ ได้กระทำให้แก่ลูกค้าในประเทศไทยคือ การให้บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร ให้แก่ลูกค้าในประเทศไทยที่มีความประสงค์จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรในต่างประเทศ โดยบริษัทฯ เป็น ผู้ติดต่อให้นิติบุคคลในต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรในประเทศที่ลูกค้าต้องการ
          ตั้งแต่การเตรียมคำขอ การยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่รับพิจารณาในต่างประเทศ ตลอดจนติดตามผลการพิจารณาว่า รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร บริษัทฯ จึงต้องนำค่าบริการทั้งหมดที่เรียกเก็บจากลูกค้า ซึ่งรวมถึงค่าบริการที่นิติบุคคลต่างประเทศเรียกเก็บจากบริษัทฯ และบริษัทฯ เรียกเก็บต่อจากลูกค้า มารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี (รายรับ) ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 70/35512

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020