เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./12005
วันที่: 4 ธันวาคม 2550
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้เช่าซื้อรถยนต์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 78(2) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          บริษัท ก. ได้ให้เช่าซื้อรถยนต์ ซึ่งตามสัญญาเช่าซื้อมีเงื่อนไขให้ลูกค้าเลือกชำระเงินต้นและดอกเบี้ย (ค่างวด) ได้ดังนี้
          1. วิธีดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) บริษัทฯ จะบันทึกบัญชีดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดบัญชีทั้งจำนวนและทยอยตัดบัญชีตามงวดที่ผ่อนชำระ โดยบริษัทฯ จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่างวดที่เรียกเก็บ
          2. วิธีดอกเบี้ยลอยตัว (Float Rate) บริษัทฯ จะบันทึกดอกเบี้ยเช่าซื้อตามเกณฑ์คงค้างแทนการบันทึกดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดบัญชี
          บริษัทฯ หารือว่า
          1. กรณีบริษัทฯ ทำสัญญาให้เช่าซื้อ โดยลูกค้าของบริษัทฯ เลือกใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Float Rate) เงินต้นและดอกเบี้ย ที่บริษัทฯ ได้รับถือเป็นการทำสัญญาให้เช่าซื้อที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือไม่
          2. หากการทำสัญญาให้เช่าซื้อวิธีดอกเบี้ยลอยตัว (Float Rate) ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จากฐานใด เนื่องจากเงื่อนไขกำหนดให้ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่างวดขั้นต่ำได้ เช่น ลูกค้าต้องชำระค่างวดเดือนละ 10,000 บาท แต่บริษัทฯ กำหนดให้ชำระขั้นต่ำได้ 5,000 บาท บริษัทฯ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากยอดเงินจำนวนใด
แนววินิจฉัย          1. กรณีตาม 1. หากบริษัทฯ ได้ให้เช่าซื้อรถยนต์ โดยคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและกำหนดให้ผู้เช่าซื้อชำระเงินเป็นจำนวนคราวตามที่ตกลงกัน แม้ค่างวดที่ผู้เช่าซื้อต้องชำระแต่ละงวดจะแตกต่างกัน ก็ไม่ทำให้สัญญาซึ่งเข้าลักษณะเป็นสัญญาเช่าซื้อแล้วเปลี่ยนเป็นไม่ใช่สัญญาเช่าซื้อแต่ประการใด สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ที่บริษัทฯ คิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยลอยตัวดังกล่าว บริษัทฯ จึงต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามงวดที่ถึงกำหนดชำระราคาแต่ละงวด ตามมาตรา 78(2) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.36/2536ฯ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536
          2. กรณีตาม 2. การขายสินค้าตามสัญญาให้เช่าซื้อ ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจะเกิดขึ้นเมื่อถึงกำหนดชำระราคา ตามงวดที่ถึงกำหนดชำระราคาในแต่ละงวด ตามมาตรา 78(2) แห่งประมวลรัษฎากร ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อมิได้ชำระราคาสินค้าตามงวดที่ถึงกำหนดชำระแต่ละงวด ผู้ให้เช่าซื้อยังคงมีหน้าที่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มและออกใบกำกับภาษีเมื่อถึงกำหนดชำระราคา ตามงวดนั้น ดังนั้น กรณีบริษัทฯ กำหนดให้ผู้เช่าซื้อเลือกชำระค่างวดขั้นต่ำได้ เช่น ผู้เช่าซื้อต้องชำระค่างวดเดือนละ 10,000 บาท แต่บริษัทฯ กำหนดให้ชำระขั้นต่ำได้ 5,000 บาท หากผู้เช่าซื้อเลือกชำระค่างวดขั้นต่ำในบางงวด จึงเป็นกรณีที่ผู้เช่าซื้อชำระราคาตามงวดไม่ครบถ้วน บริษัทฯ จึงยังคงต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่าเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระราคางวดละ 10,000 บาท
เลขตู้: 70/35498

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020