เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 12)

เรื่อง    กำหนดนิติบุคคลอื่น ตามมาตรา 5(2) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 469) พ.ศ. 2551

 

---------------------------------------

 

                              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5(2) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 469) พ.ศ. 2551 อธิบดีกรมสรรพากรประกาศ ดังต่อไปนี้

 

                              ข้อ 1 กำหนดให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นนิติบุคคลอื่นตามสัญญาซื้อหรือขายหลักทรัพย์

                                      (ก) กองทุนต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

                                      (ข) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

                                      (ค) กองทุนประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนประกันสังคม

                                      (ง) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

                                      (จ) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

                                      (ฉ) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกจาก (ก)-(จ)

 

                              ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป 

 

ประกาศ ณ วันที่  5 มิถุนายน  พ.ศ.  2551

 

ศานิต ร่างน้อย

(นายศานิต ร่างน้อย)

อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 21-08-2014