เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/1208
วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2552
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการลดอัตราภาษีจากธุรกรรมในตลาดการเงิน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/6(3) แห่งประมวลรัษฎากร และพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 469)ฯ
ข้อหารือ          กรณีการลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะเหลืออัตราร้อยละ 0.01 สำหรับรายรับบางกรณีจากการประกอบกิจการของสถาบันการเงิน โดยมาตรา 5(4) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา รัษฎากร (ฉบับที่ 469) พ.ศ. 2551 กำหนดให้ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะจาก "ดอกเบี้ยหรือส่วนลดที่ได้จากตราสารหนี้ หรือกำไรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ที่ได้จากการซื้อหรือขายตราสารหนี้" และมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 469) พ.ศ.2551 กำหนดให้ตราสารหนี้ หมายความว่า ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน บัตรเงินฝาก หรือตราสารอื่นที่มีผลก่อให้เกิดหนี้ตามที่อธิบดีประกาศกำหนด บริษัทฯ ในฐานะที่ปรึกษาของกิจการธนาคารขอหารือประเด็นดอกเบี้ยรับจากตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ซึ่งเป็นรายรับของกิจการธนาคารตามมาตรา 91/2(1) แห่ง ประมวลรัษฎากร ที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/5(1)(ก) แห่งประมวลรัษฎากรว่า ในกรณีที่ธนาคารถือครองตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารได้รับมาโดยการซื้อลดจากบุคคลอื่น หรือได้รับจากลูกค้าของธนาคารเอง และต่อมา เมื่อธนาคารได้รับดอกเบี้ยจากตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าว ธนาคารต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจากดอกเบี้ยที่ ธนาคารได้รับ ในอัตราร้อยละ 0.01 ตามมาตรา 5(4) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 469) พ.ศ. 2551 ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย          กรณีธนาคารถือครองตราสารหนี้ เช่น ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน และต่อมาธนาคารได้รับดอกเบี้ยจากตราสารหนี้ ดังกล่าว ดอกเบี้ยรับจากตราสารหนี้ที่ธนาคารได้รับมาโดยการซื้อลดจากบุคคลอื่น ซึ่งเกิดจากธุรกรรมในตลาดการเงิน (Treasury Portfolio) ธนาคารจะได้รับสิทธิลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะและจัดเก็บในอัตราร้อยละ 0.01 ตามมาตรา 91/6(3) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา 5(4) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 469) พ.ศ. 2551 แต่หากเป็นดอกเบี้ยรับ จากตราสารหนี้ซึ่งเกิดจากการให้สินเชื่อกับประชาชน (Loan Portfolio) เช่น ตราสารหนี้ที่ธนาคารได้รับจากลูกค้าของ ธนาคารเอง ธนาคารจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 3.0 ทั้งนี้ ตามมาตรา 91/6(3) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 72/36399

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020