เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/1046
วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2552
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา
ข้อกฎหมาย: มาตรา 47(7)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          ผู้ปกครองนักเรียนบริจาคเงินให้กับโรงเรียน เพื่อพัฒนาการศึกษาและโรงเรียนได้ออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้บริจาค เงินไว้เป็นหลักฐาน จึงขอทราบว่า ผู้บริจาคมีสิทธินำใบเสร็จรับเงินฉบับจริงหรือนำสำเนามาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาได้หรือไม่ ใบเสร็จรับเงินที่ใช้เป็นหลักฐานในการหักค่าลดหย่อนจะต้องมีข้อความอย่างไร และโรงเรียนตาม บัญชีรายชื่อที่แนบ เป็นโรงเรียนที่ผู้บริจาคมีสิทธินำเงินบริจาคมาหักเป็นค่าลดหย่อนได้หรือไม่
แนววินิจฉัย          1. การบริจาคเงินให้แก่สถานศึกษา ที่ผู้บริจาคจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวน
          2 เท่าของรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547 จะต้องเป็นการบริจาคให้แก่สถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวง ศึกษาธิการ ตามรายชื่อสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดและต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการสนับสนุนการศึกษา ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2548
          กรณีการบริจาคเงินให้แก่สถานศึกษาที่ไม่เป็นไปตามประกาศอธิบดีฉบับดังกล่าวผู้บริจาคมีสิทธินำไปหัก ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 47(7)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
          2. ใบเสร็จรับเงินที่ใช้เป็นหลักฐานในการหักค่าลดหย่อนตาม 1. สถานศึกษาที่ได้รับบริจาคต้องออกใบเสร็จรับเงิน ของสถานศึกษาเท่านั้น โดยระบุรายการบริจาคตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคให้ชัดเจนเช่น บริจาคเพื่อสร้างอาคาร อาคาร พร้อมที่ดิน หรือวัสดุอุปกรณ์ แบบเรียน ตำรา ให้เป็นส่วนกลางของสถานศึกษานั้น เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงการบริจาคเพื่อ ประโยชน์เฉพาะบุคคล เช่น การจ่ายค่าเทอมของผู้มีเงินได้หรือบุตร การซื้ออุปกรณ์ตำราเรียนของผู้มีเงินได้หรือบุตร หรือค่าเล่าเรียนพิเศษบุตร เป็นต้น
          3. โรงเรียนตามบัญชีรายชื่อที่แนบเป็นโรงเรียนที่ผู้บริจาคมีสิทธินำเงินบริจาคมาหักลดหย่อนตาม 1. ได้หรือไม่ ให้ แจ้งโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนเงินบริจาค ได้จากเว็บไซด์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th --> บริการข้อมูล --> รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาค
เลขตู้: 72/36392

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020