เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/561
วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2552
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีกรรมการให้บริษัทกู้ยืมเงิน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 654 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ข้อหารือ          บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทจัดสรรที่ดิน บริษัทฯ ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน จำนวน 2 แปลง ธนาคารฯ เนื้อที่ประมาณ 48 ไร่เศษ ในราคา 177 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ดำเนินการขอสินเชื่อจากธนาคารฯ เพื่อนำมาชำระราคาค่าซื้อที่ดินดังกล่าว แต่ปรากฏว่าธนาคารฯ ไม่สามารถ อนุมัติสินเชื่อให้แก่บริษัทฯ ได้ เนื่องจากบริษัทฯ เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทฯ ได้มีมติที่ประชุมเห็นว่า ควรขอกู้ยืมเงินจากผู้ถือหุ้น เพื่อจะได้นำเงินมาชำระค่าซื้อที่ดินดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงินในอัตราร้อยละ 4.8 ต่อปี ซึ่งเป็น อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่ธนาคารฯ จ่ายให้แก่ผู้ฝากเงิน บริษัทฯ จึงหารือ ดังนี้
          1. บริษัทฯ จะออกตั๋วสัญญาใช้เงินแทนการทำสัญญากู้ยืมเงินให้แก่ผู้ให้กู้ ได้หรือไม่
          2. บริษัทฯ ชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงินในอัตราร้อยละ 4.8 ต่อปี บริษัทฯ สามารถกระทำได้หรือไม่
แนววินิจฉัย          1. กรณีบริษัทฯ จะออกตั๋วสัญญาใช้เงินแทนการทำสัญญากู้ยืมเงินให้แก่ผู้ให้กู้ ได้หรือไม่ เป็นเรื่องข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ให้กู้ จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาของกรมสรรพากร
          2. กรณีบริษัทฯ กู้ยืมเงินจากผู้ถือหุ้น โดยชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงินในอัตราร้อยละ 4.8 ต่อปี เป็นเรื่องข้อตกลงระหว่าง บริษัทฯ กับผู้ให้กู้ และการคิดดอกเบี้ยนั้น ให้เป็นไปตามมาตรา 654 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เลขตู้: 72/36451

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020