เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/980
วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2552
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่ายค่าจ้างให้บริษัทในต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(8) และมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          บริษัทฯ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย มีเงินได้จากลูกค้าซึ่งเป็นมารดาเด็กที่กำลังจะคลอดบุตร ซึ่งว่าจ้างบริษัทฯ ให้จัดเก็บรวบรวมเลือดจากสายสะดือและรก ณ เวลาที่ทารกคลอด เมื่อได้ตัวอย่างเลือดมาแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการส่งเลือดดังกล่าว ไปยังฮ่องกงโดยว่าจ้างบริษัทที่ฮ่องกง ซึ่งไม่มีตัวแทนหรือผู้ทำการติดต่อในประเทศไทย และมีความพร้อมเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงห้องแล็ป ให้ปฏิบัติการสกัดหรือแยกให้ได้สเต็มเซลล์ แล้วนำไปแช่แข็งที่อุณหภูมิที่เหมาะสม และฝากเก็บไว้ที่บริษัทฮ่องกง เป็นเวลา 20 ปี สำนักงานฯ จึงหารือ ดังนี้
          1. เงินได้ที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากลูกค้าดังกล่าว ถือเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใด
          2. เงินได้ที่บริษัทฯ ต้องจ่ายไปให้บริษัทฮ่องกงจำนวนหนึ่ง เพื่อชำระเป็นค่าว่าจ้างบริษัทฮ่องกง ซึ่งไม่มีตัวแทนหรือ ผู้ทำการติดต่อในประเทศไทย และมีความพร้อมเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้สกัดหรือแยกให้ได้สเต็มเซลล์ แล้วนำไปแช่แข็ง ที่อุณหภูมิที่เหมาะสม และฝากเก็บไว้ที่บริษัทฮ่องกงเป็นเวลา 20 ปี บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย หรือไม่
แนววินิจฉัย          1. เงินได้ที่บริษัทฯ ได้รับจากการให้บริการรวบรวมเลือดจากสายสะดือและรก ณ เวลาที่ทารกคลอด แล้วสกัดหรือแยกให้ได้ สเต็มเซลล์และแช่แข็งในอุณหภูมิที่เหมาะสม และฝากเก็บไว้ในบริษัทฮ่องกงเป็นเวลา 20 ปี ถือเป็นเงินได้จากธุรกิจตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร
          2. เงินได้ที่บริษัทฮ่องกงได้รับเป็นค่าว่าจ้างดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ฉะนั้น หาก บริษัทฮ่องกงมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินได้ดังกล่าวให้บริษัทฮ่องกง บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ พึงประเมิน ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด
เลขตู้: 72/36387

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020