เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/972
วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2552
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โดยไม่ทราบผู้มีเงินได้
ข้อกฎหมาย: มาตรา 59 มาตรา 52 มาตรา 53 และมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          ในปี 2547 เทศบาลฯ ได้รับโอนองค์การบริหารส่วนตำบล (อ.บ.ต.) มารวมกับเทศบาลฯ โดยรับโอนภาระหนี้สินต่างๆ ของ อ.บ.ต. ซึ่งมีเงินรับ-ฝาก ที่ค้างบัญชีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เมื่อเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีเอกสารการนำส่งภาษีของปีงบประมาณดังกล่าวให้ตรวจสอบ จำนวนเงิน 7,909.46 บาท จึงไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นภาษีของ ผู้ประกอบการรายใด อันก่อให้เกิดภาระค้างบัญชีจนถึงปัจจุบัน เทศบาลฯ จึงขอทราบว่า เทศบาลฯ จะนำส่งเงินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่ค้างบัญชีจำนวนดังกล่าวให้แก่กรมสรรพากรโดยไม่แยกว่าเป็นของผู้ใด ได้หรือไม่
แนววินิจฉัย          การนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ผู้มีหน้าที่นำส่งเงินภาษีจะต้องแสดงการหักภาษีเป็นรายตัวผู้มีเงินได้พึงประเมินตาม มาตรา 59 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น การที่เทศบาลฯ จะนำส่งเงินภาษีโดยไม่ระบุชื่อผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย จึงไม่อาจกระทำได้
เลขตู้: 72/36379

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020