เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/796
วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2552
เรื่อง: การชำระอากรแสตมป์ กรณีสัญญาจ้างที่ปรึกษา ้
ข้อกฎหมาย: มาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          สำนักงานฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี เพื่อใช้ในการจัดจ้างที่ปรึกษาตามโครงการต่างๆเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ สำหรับนำมากำหนดเป็นกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืนโดยว่าสำนักงานทั้งของรัฐและเอกชน เป็น ที่ปรึกษาตามโครงการต่างๆ แต่เนื่องจากในปัจจุบันการชำระอากรแสตมป์ในการทำสัญญาดังกล่าว ยังมีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะการว่าจ้างสถาบันการศึกษาของรัฐโดยที่คณะวิชา สาขา หน่วยงานในสังกัดของสถานศึกษาเป็นผู้รับมอบอำนาจให้ลงนาม ในสัญญาจ้าง รวมทั้งผลงานทางวิชาการที่ส่งมอบให้สำนักงานฯ ก็จะจัดทำขึ้นโดยคณะวิชา สาขา หน่วยงานในสังกัดของสถาน การศึกษาที่รับอำนาจด้วยเช่นกัน สำนักงานฯ จึงขอทราบว่า สัญญาจ้างดังกล่าว ต้องชำระอากรแสตมป์หรือไม่อย่างไร
แนววินิจฉัย          สัญญาจ้างที่ปรึกษาดังกล่าว เป็นการรับทำงานให้โดยมุ่งถึงผลสำเร็จของงาน เข้าลักษณะเป็น "จ้างทำของ"ตามลักษณะ แห่งตราสาร 4. จ้างทำของ แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องเสียอากรแสตมป์ อย่างไรก็ดี ถ้าฝ่ายที่ต้องเสียอากร เป็นรัฐบาล เจ้าพนักงานผู้กระทำงานของรัฐบาลโดยหน้าที่ บุคคลผู้กระทำการในนามรัฐบาล องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และไม่เข้าลักษณะเป็นองค์การของรัฐบาลที่ใช้ทุนหรือทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบการพาณิชย์ ก็จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียอากร แสตมป์สำหรับสัญญาจ้างทำของดังกล่าว ตามมาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 72/36364

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020