เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ./806
วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2552
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขาย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 87 และมาตรา 87/3 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป ซึ่งในการจัดทำ รายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขาย บริษัทฯ ได้จัดทำตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด โดยคอมพิวเตอร์ ระบบเก่ารายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายจะปรากฏชื่อของบริษัทฯ ว่า V.C (Thailand) Co.,Ltd." แต่คอมพิวเตอร์ระบบ ใหม่รายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายจะปรากฏชื่อของบริษัทฯ ว่า "V.C" ซึ่งไม่ตรงกับใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) บริษัทฯ จึงขอทราบว่า บริษัทฯ สามารถใช้รายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายตามระบบใหม่ได้หรือไม่
แนววินิจฉัย          การจัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายโดยจัดทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติซอฟต์แวร์สำหรับการลงรายการ ในรายงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่งชนิดใด ตามข้อ 10 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 89) เรื่อง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการจัดทำรายงาน การลงรายการ ในรายงาน การเก็บใบกำกับภาษีและเอกสารหลักฐานอื่นที่ใช้ประกอบการลงรายงานภาษีซื้อตามมาตรา 87 และมาตรา 87/3 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2542 และต้องมีรายการและข้อความอย่างน้อยตามแบบแนบท้ายของ ประกาศอธิบดีฉบับดังกล่าว กรณีตามข้อเท็จจริงตามตัวอย่างรายงานภาษีขายที่บริษัทฯ ได้ส่งมาประกอบการพิจารณาปรากฏว่า มีการแสดงรายการเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรไว้ หากเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่แสดงไว้ในรายงานภาษีขายดังกล่าว เป็นเลข ประจำตัวของบริษัทฯ ซึ่งสามารถทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นบริษัท "V.C (Thailand) Co.,Ltd." แล้ว บริษัทฯ มีสิทธิใช้รายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีขายดังกล่าวได้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ควรจัดทำรายงานภาษีโดยระบุชื่อของผู้ประกอบการในรายงานภาษีให้ถูกต้อง ตรงตามที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้
เลขตู้: 72/36366

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020