เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ./795
วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2552
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการให้บริการซ่อมรถยนต์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(1) และมาตรา 78/1(1) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          ห้างฯ ประกอบกิจการรับจ้างซ่อมรถยนต์ ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทฯ ให้ซ่อมบำรุงรถยนต์ เมื่อห้างฯ ได้ดำเนินการ ซ่อมเสร็จแล้ว จะส่งมอบรถยนต์ดังกล่าวพร้อมออกใบส่งของให้กับบริษัทฯ โดยยังมิได้ออกใบกำกับภาษี เนื่องจากห้างฯ เห็นว่า ยังมิได้รับเงินจากบริษัทฯ ห้างฯ ขอทราบว่า กรณีดังกล่าวความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อใด
แนววินิจฉัย          การประกอบกิจการรับจ้างซ่อมรถยนต์ ถือเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1 (10) แห่งประมวลรัษฎากร ความรับผิด ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการให้บริการเกิดขึ้นเมื่อได้รับชำระค่าบริการ เว้นแต่ได้มีการออกใบกำกับภาษี หรือได้ใช้บริการ ไม่ว่าโดยตนเองหรือบุคคลอื่น ได้เกิดขึ้นก่อนได้รับชำระราคาค่าบริการ ก็ให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อมีการกระทำนั้นๆ ด้วย ตามมาตรา 78/1 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น กรณีตามข้อเท็จจริงความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการรับจ้าง ซ่อมรถยนต์ของห้างฯ เกิดขึ้นเมื่อห้างฯ ได้รับชำระค่าบริการ
เลขตู้: 72/36363

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020