เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ./1213
วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2552
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสัญญาจ้างบริการรับ - ส่งทรัพย์สิน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(10 และมาตรา 77/2(1) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          1. ธนาคารฯ ได้จ้างบริษัทฯ รับส่งตราสารทางการเงินและหรือเอกสารของบริษัทฯ โดยมีขอบเขตของงานที่ว่าจ้าง ดังนี้
               (1) จัดหารถจักรยานยนต์และรถยนต์เพื่อใช้ในการขนส่งเช็คและตราสารทางการเงินตามที่กำหนดในสัญญา
               (2) จัดส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และหมายเลขโทรศัพท์ประจำตัวของเจ้าหน้าที่พร้อมเส้นทางการรับและ ส่งสินค้าที่ว่าจ้าง ให้ธนาคารฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากเจ้าหน้าที่คนใดไม่สามารถปฏิบัติงานที่ว่าจ้างได้ บริษัทฯ ต้อง จัดหาเจ้าหน้าที่คนอื่นมาทดแทนภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง รวมทั้งหากมีการโอนย้ายหรือมีการเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าหน้าที่ บริษัทฯต้องแจ้งให้ธนาคารฯ ทราบเป็นลายลัษณ์อักษร ห้ามมิให้บริษัทฯ โอนสิทธิเรียกร้องหรือมอบช่วงงานให้กับบุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากธนาคารฯ
               (3) จัดหาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กลางติดต่อประสานงานตามจำนวนที่กำหนดในสัญญา
          2. การขนส่งสินค้าตามสัญญา บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งในการรับมอบหรือการส่งมอบสินค้า การจัดกระเป๋าใบส่งเช็ค ตราสารทางการเงิน เครื่องแบบและเสื้อ Jacket ไว้ให้เจ้าหน้าที่การจัดหาเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่ที่ทางธนาคารฯ กำหนด การจัดเจ้าหน้าที่สำหรับขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อรอรับเช็คคืน เพื่อจัดส่งคืนให้สาขาของธนาคารฯ ในเขตสำนักงานหักบัญชี พร้อมรอรับเช็คเคลียริ่งขาส่งเรียกเก็บจากสาขากลับมายังงานปฏิบัติการด้านเช็ค การจัดเจ้าหน้าที่ให้มารับ ใบฝากเช็คที่นำเข้าบัญชีลูกค้าเรียบร้อยแล้วส่งให้ศูนย์บริหารจัดการธนบัตร การรอรับเช็คขาส่งจากศูนย์บริหารจัดการธนบัตรมา ที่งานปฏิบัติการด้านเช็คโดยต้องปฏิบัติงานภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และหากเกิดความเสียหายในการปฏิบัติงานดังกล่าว บริษัทฯ ต้องชำระค่าปรับตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา
          3. อัตราค่าจ้างและการจ่ายเงิน ธนาคารฯ และบริษัทฯ ตกลงกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับการดำเนินงานที่ว่าจ้างตาม สัญญาในอัตราเหมาจ่ายเป็นรายเดือน
          ธนาคารฯ จึงขอทราบว่า การจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างในลักษณะดังกล่าว ธนาคารฯ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่อย่างไร
แนววินิจฉัย          หากธนาคารฯ ทำสัญญาจ้างบริการรับ - ส่งทรัพย์สิน ประกอบด้วย เช็ค ตราสารทางการเงินกับบริษัทฯ โดยสัญญาจ้าง ดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดให้มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการขนส่งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานที่ทำให้สำเร็จตามสัญญาและ มีการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อมุ่งถึงผลสำเร็จของงานทั้งสัญญาการให้บริการตามสัญญาดังกล่าวย่อมเข้าลักษณะการให้บริการตาม มาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2(1) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 72/36402

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020