เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/887
วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2552
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(5)(10) มาตรา 77/2 และมาตรา 85 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          นาย ก. เป็นนายหน้าให้บริษัทฯ เช่าที่ดินจากนางสาว ก เมื่อบริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับนางสาว ข แล้ว จึงจ่าย ค่านายหน้าให้นาย ก.
          การจ่ายค่านายหน้าดังกล่าว บริษัทฯ ได้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย แล้ว และนาย ก. มีรายได้จากการให้ห้างฯ เช่าที่ดิน เดือนละ 13,000 บาท นาย ก. มิได้ประกอบอาชีพนายหน้าแต่อย่างใด
          นาย ก. จึงขอทราบว่า มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ และหากอยู่ในบังคับ ต้องจดทะเบียนและชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องชำระเบี้ยปรับและเงินเพิ่มด้วยหรือไม่
แนววินิจฉัย          กรณีนาย ก. มีรายรับจากการให้เช่าที่ดิน เข้าลักษณะเป็นการประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม มาตรา 81(1)(ต) แห่งประมวลรัษฎากร ส่วนค่านายหน้านั้น เข้าลักษณะเป็นการให้บริการ หากนาย ก. ให้บริการในทางธุรกิจ หรือวิชาชีพ และมีรายรับเกิน 1,800,000 บาทต่อปี นาย ก. จึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/1(5) มาตรา 77/1(10) มาตรา 77/2 และมาตรา 85 แห่งประมวลรัษฎากร กรณีนาย ก. มิได้จดทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่มและเสียภาษีมูลค่าเพิ่มภายในกำหนดเวลาตามกฎหมาย ต้องรับผิดเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ตาม มาตรา 80 มาตรา 82(1) มาตรา 89(1) และมาตรา 89/1 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 72/36370

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020