เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/1916
วันที่: 12 มีนาคม 2552
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีคนต่างด้าวซึ่งทำงานในสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH)
ข้อกฎหมาย: พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 405) พ.ศ. 2525
ข้อหารือ          บริษัทฯ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2546 และได้ขอจดแจ้งเป็นสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคกับกรมสรรพากร เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2547 โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี บริษัทฯ เริ่มได้รับสิทธิ ในการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ของสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 405) พ.ศ. 2545 ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 เมษายน 2550 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯ ขอทราบว่าคนต่างด้าวซึ่งทำงานประจำสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว ตั้งแต่ปีปฏิทิน พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2553 ใช่หรือไม่
แนววินิจฉัย          คนต่างด้าวซึ่งจะได้รับสิทธิเลือกเสียภาษีหรือได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินได้พึงประเมินมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตาม พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 405) พ.ศ. 2545 ต้องเป็นคนต่างด้าวที่ทำงานประจำสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามกฎหมาย ซึ่งเริ่มได้รับสิทธิประโยชน์ในทางภาษีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550 เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกิน 4 ปี ทั้งนี้ ตามมาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 10 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว
เลขตู้: 72/36473

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020