เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/2206
วันที่: 23 มีนาคม 2552
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 42(7) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          เบี้ยประชุมกรรมาธิการหรือกรรมการ หรือค่าสอน ค่าสอบ ที่ทางราชการหรือสถานศึกษาของทางราชการจ่ายให้ ซึ่งเป็นเงินได้ พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตามมาตรา 42(7) แห่งประมวลรัษฎากร นั้น คำว่า "ทางราชการ" ตามมาตราดังกล่าว ครอบคลุมหน่วยงานใดบ้าง
          1. หน่วยงานของกระทรวง ทบวง กรม
          2. องค์กรอิสระ
          3. องค์กรมหาชน
          4. องค์กรในกำกับของรัฐ
          5. หน่วยงานที่มีพระราชบัญญัติจัดตั้ง
          6. รัฐวิสาหกิจ
          7. มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
แนววินิจฉัย          1. กรณีตาม 1. หน่วยงานของกระทรวง ทบวง กรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เป็นหน่วยงาน "ทางราชการ" ตามมาตรา 42(7) แห่งประมวลรัษฎากร
          2. กรณีตาม 2. 3. 4. 5. 6. และ 7. เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าว ไม่ได้ระบุว่าเป็นหน่วยงานใด จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายใด ข้อเท็จจริงจึงยังไม่เพียงพอที่จะพิจารณาให้ได้
เลขตู้: 72/36485

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020