เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ./1981
วันที่: 16 มีนาคม 2552
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการแก้ไขที่อยู่ในแบบพิมพ์ใบกำกับภาษี
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/5 (6) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากสำนักทะเบียนท้องถิ่น ให้เปลี่ยนแปลงเลขหมายประจำบ้านซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทฯ จากบ้านเลขที่หนึ่ง เป็นบ้านเลขที่อีกแห่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551 แต่เนื่องจากบริษัทฯ ได้สั่งพิมพ์ใบกำกับภาษีก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง เลขที่ประจำบ้านดังกล่าว บริษัทฯ จึงขีดฆ่าที่อยู่เดิมและระบุที่อยู่ใหม่ที่ถูกต้องพร้อมกับลงลายมือชื่อกำกับ แต่ลูกค้าแจ้งว่า ใบกำกับภาษีดังกล่าวมีการแก้ไขที่ไม่ถูกต้อง จึงขอให้บริษัทฯ ออกใบกำกับภาษีใหม่ บริษัทฯ จึงหารือว่า บริษัทฯ ปฏิบัติถูกต้อง หรือไม่
แนววินิจฉัย          กรณีสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตฯ ประกาศเปลี่ยนแปลงเลขหมายประจำบ้าน ทำให้ที่อยู่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่มเปลี่ยนแปลงไป ผู้ประกอบการจดทะเบียนสามารถแก้ไขที่อยู่ในใบกำกับภาษีที่เหลืออยู่ ให้ถูกต้อง ตามที่ทางราชการ ประกาศเปลี่ยนแปลงได้ พร้อมกับลงลายมือชื่อผู้ออกใบกำกับภาษีกำกับการแก้ไขหรือประทับตรายางที่อยู่ที่ถูกต้องเพิ่มเติมใน ใบกำกับภาษี ทั้งนี้ เฉพาะใบกำกับภาษีที่ได้ออกในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ทางราชการได้ประกาศเปลี่ยนแปลงเลขที่ บ้าน ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับใบกำกับภาษีดังกล่าวมีสิทธินำไปถือเป็นภาษีซื้อหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษี มูลค่าเพิ่มได้ ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร และไม่เข้าลักษณะเป็นภาษีซื้อต้องห้าม ตามมาตรา 82/5(6) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2(10) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42) เรื่อง การกำหนดภาษีซื้อ ที่ไม่ให้นำไปหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/5(6) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2535
เลขตู้: 72/36475

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020